Communications Officer for WFP project

Communications Officer for WFP project

The National Committee of the Ukrainian Red Cross Society (URCS) announces a competition for the position of Communications Officer for WFP project

The Ukrainian Red Cross Society is the largest humanitarian organization in Ukraine, which is one of the first to respond to all emergencies in the country and provide assistance to those who need it most.

Job purpose:

The Communications Officer, in close cooperation with the World Food Program coordinator, will be responsible for producing a wide range of external and internal communications materials. The role is supported by the National Committee Communications Department and World Food Program key communications activities, as well as ensuring that their content is available to be amplified across various channels. The role will be in creating communication materials for WFP project, which is active in Kherson region, including work trips to the field.

Essential Tasks:

 • Creating a communication plan to highlight activities with the World Food Program (WFP).
 • Coordinating with WFP project coordinators and volunteers on the ground.
 • Drafting and producing content for various audiences and channels about the WFP program.
 • Creating monthly reports on communication activities.
 • Сommunicating with beneficiaries to create content.
 • Being prepared for monthly paid working trips to the Kherson region, under the control of the government of Ukraine.

Requirements:

 • Degree in journalism, communications, marketing or international policies
 • At least 3 years of experience working in communications, with or for the media, social media, fundraising, humanitarian diplomacy or similar
 • Ability to produce a range of compelling communications content from the field (such as news stories, social media content and AV materials)
 • Team player with high level of independence
 • Experience in building and maintaining media relations and contacts
 • Experience in emergency response
 • Red Cross and Red Crescent experience
 • Knowledge of humanitarian affairs
 • Strong spoken and written English including proven experience in drafting compelling communications content for a variety of communications channels
 • Photography, design, or video editing skills
 • Demonstrated understanding and use of social media for communications and advocacy purposes
 • Comfortable working and communicating with National Societies in a diverse environment
 • Ability to multitask and work under pressure
 • Analytical skills
 • Frequent travel to the field
 • Fluently spoken and written English
 • Ukrainian – Full Professional Proficiency

The Ukrainian Red Cross Society offers:

 • Interesting, diverse and multitasking work;
 • Employment in accordance with the Labor Code;
 • Timely payment of salary;
 • A friendly and close-knit team of like-minded people;
 • Participation in trainings and seminars in Ukraine and abroad;
 • Unique experience in the largest public organization in Ukraine.

We aim to create a safe and inclusive environment at URCS that will provide all employees and volunteers, regardless of age, gender, ethnicity, religion, disability, or sexual orientation,  equal access to opportunities, protection of their dignity, and equal rights.  We are an employer with equal opportunities for all employees, including people with disabilities.  We do not discriminate in our recruitment and employment practices based on race, color, religion, gender, national origin, political affiliation, sexual orientation, gender identity, marital status, disability, genetic information, or age. Sexual exploitation and abuse are prohibited in all forms. The organization implements a policy to prevent sexual harassment, sexual exploitation, and abuse, including in the workplace.

If you are interested in the vacancy, we are waiting for your applications.

Location: Kyiv.

If you are interested in this position, please send your CV and Cover letter to vacancy@redcross.org.ua.

Due to a large number of requests, we contact candidates who fully meet the requirements of the vacancy.

__________________________________________

Національний комітет Товариства Червоного Хреста України (ТХЧУ) оголошує конкурс на посаду Спеціаліста/-ки з комунікацій для проекту WFP

Товариство Червоного Хреста України – найбільша гуманітарна організація України, яка одна з найперших реагує на всі надзвичайні ситуації в країні і надає допомогу тим, хто найбільше її потребує.

Ціль посади:

Спеціаліст з комунікацій у тісній співпраці з координатором Всесвітнього продовольчої програми відповідатиме за створення широкого спектру зовнішніх та внутрішніх комунікаційних матеріалів. Цю роль підтримує Департамент комунікацій Національного комітету та координатор Всесвітньої продовольчої програми в ключових комунікаційних заходах, а також забезпечує доступність їхнього вмісту для розповсюдження різними каналами.

Роль полягатиме у створенні комунікаційних матеріалів для проекту WFP, який діє в Херсонській області, включаючи робочі поїздки на місця.

Обов’язки:

 • Створення комунікаційного плану для висвітлення активностей з програмою Всесвітньої продовольчої програми (WFP).
 • Координація з координаторами проєкту WFP та волонтерами на місцях.
 • Складання та виробництво контенту для різних аудиторій і каналів щодо програми WFP.
 • Створення щомісячних звітів про комунікаційні заходи.
 • Комунікація з отримувачами послуг для створення контенту.
 • Готовність проводити щомісячні оплачувані робочі візити в Херсонську область, під контролем уряду України.

Вимоги:

 • Освіта в галузі журналістики, комунікацій, маркетингу чи міжнародної політики.
 • Мінімум 3 роки досвіду роботи в галузі комунікацій, засобів масової інформації, соціальних мереж, збір коштів, гуманітарної дипломатії чи подібних сферах.
 • Здатність створювати переконливий комунікаційний контент з місця подій (такий як новини, контент для соціальних мереж та аудіо- та відеоматеріали).
 • Командний гравець з високим рівнем незалежності.
 • Досвід у встановленні та утриманні зв’язків і контактів зі ЗМІ.
 • Досвід реагування на надзвичайні ситуації.
 • Досвід роботи в Червоному Хресті та Червоному Півмісяці.
 • Знання гуманітарних питань.
 • Добре розвинені усні та письмові англійські навички, включаючи підтверджений досвід розробки переконливого комунікаційного контенту для різних каналів зв’язку.
 • Навички фотографії, дизайну чи відеомонтажу.
 • Демонстроване розуміння та використання соціальних мереж у комунікаційних та адвокаційних цілях.
 • Зручність у роботі та спілкуванні з національними товариствами в різноманітному середовищі.
 • Здатність до виконання багатьох завдань та роботи під тиском.
 • Аналітичні навички.
 • Часті відрядження на місце подій.
 • Вільне в усному та письмовому спілкуванні англійською мовою.
 • Українська – Повне професійне володіння.

Товариство Червоного Хреста України пропонує:

 • Цікаву, різноманітну та багатозадачну роботу;
 • Працевлаштування згідно КЗпП;
 • Своєчасну виплату заробітної плати;
 • Дружній і згуртований колектив однодумців;
 • Участь у тренінгах та семінарах в Україні та за її межами;
 • Унікальний досвід роботи в найбільшій громадській організації України.

Ми маємо на меті створити в ТЧХУ безпечне та інклюзивне середовище, яке забезпечить усім співробітникам, волонтерам незалежно від віку, статі та гендерної приналежності, етнічного походження, релігії, наявності інвалідності, сексуальної орієнтації рівний доступ до можливостей, захист їх гідності та рівність прав. Ми є роботодавцем з рівними можливостями для всіх працівників, в тому числі для осіб з інвалідністю. Ми не дискримінуємо у своєму виборі та працевлаштуванні на основі раси, кольору шкіри, релігії, статі, національного походження, політичної приналежності, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, сімейного стану, інвалідності, генетичної інформації, віку. Сексуальна експлуатація та наруга заборонені в усіх формах. Організація впроваджує політику запобігання сексуальним домаганням, сексуальній експлуатації та нарузі, в тому числі на робочому місці.

Якщо Вас зацікавила вакансія, чекаємо на Ваш відгук.

Робоче місце: Київ.

Випробувальний термін – 3 місяці.

Просимо надсилати резюме із зазначенням бажаного рівня зарплати з позначенням посади за наступною адресою: vacancy@redcross.org.ua.

Зважаючи на велику кількість запитів, ми зв’язуємося з кандидатами, які повністю відповідають вимогам вакансії.

Share this post