Chief Procurement Specialist

Chief Procurement Specialist

The National Committee of the Ukrainian Red Cross Society (URCS) announces a competition for the position of Chief Procurement Specialist

The Ukrainian Red Cross Society is the largest humanitarian organization in Ukraine, which is one of the first to respond to all emergencies in the country and provide assistance to those who need it most.

Main tasks of the position:

 1. Processing procurement requests and refining technical specifications.
 2. Creating technical specifications, qualification criteria for suppliers, and main contract terms.
 3. Preparing analysis for consideration at Tender Committee meetings.

Essential Tasks:

 • Planning procurement and receiving procurement requests.
 • Searching for new suppliers.
 • Conducting negotiations to improve commercial terms, analyzing the existing contacts database, and assessing the feasibility of further cooperation.
 • Interacting with suppliers, coordinating timely delivery of goods.
 • Ensuring that supporting documentation complies with contract requirements and applicable legislation.
 • Monitoring contract performance regarding delivery schedules and quantity of goods, corresponding with suppliers.
 • Receiving and approving shipping documents from the supplier.
 • Participating in the formation of technical specifications, qualification criteria for suppliers and manufacturers, and main contract terms.

Additional Tasks:

 • Actively work towards the achievement of the URCS goals
 • Abide by and work in accordance with the Red Cross Movement principles
 • Рerform any other work-related duties and responsibilities that may be assigned by the line manager

Requirements

 • Higher education in the fields of finance, economics, and management.

Experience

 • At least 2 years of work experience in the procurement field.

Knowledge and Skills

 • Knowledge of mechanisms for conducting public procurement procedures and auctions.
 • Excellent computer skills including proficiency in Word, Excel, databases, and email communication.
 • Ability to assess problematic areas in tender documentation
 • Ability to work independently and in a team, quick adaptation.
 • Conducting negotiations to improve commercial terms, analysing the existing contacts database, assessing the feasibility of further cooperation.

Competencies

 • Communication
 • Collaboration and Teamwork
 • Decision Making
 • National Society and Customer Relations
 • Creativity and Innovation
 • Building Trust
 • English language proficiency at B1, B2 level.

The Ukrainian Red Cross Society offers:

 • Interesting, diverse and multitasking work;
 • Employment in accordance with the Labor Code;
 • Timely payment of salary;
 • A friendly and close-knit team of like-minded people;
 • Participation in trainings and seminars in Ukraine and abroad;
 • Unique experience in the largest public organization in Ukraine.

Location: Kyiv.

If you are interested in this position, please send your CV and Cover letter to vacancy@redcross.org.ua.

Due to a large number of requests, we contact candidates who fully meet the requirements of the vacancy.

________________________________________________

Національний комітет Товариства Червоного Хреста України (ТХЧУ) оголошує конкурс на посаду Провідного фахівця/-чині з закупівель

Товариство Червоного Хреста України – найбільша гуманітарна організація України, яка одна з найперших реагує на всі надзвичайні ситуації в країні і надає допомогу тим, хто найбільше її потребує.

Головні задачі посади:

 1. Опрацювання запитів на закупівлю та уточнення технічних специфікацій.
 2. Створення технічних специфікацій, кваліфікаційних критеріїв для постачальників та основних умов контракту.
 3. Підготовка аналізу для розгляду на засіданнях тендерного комітету.

Обов’язки:

 • Планування закупівель та отримання запитів на закупівлі.
 • Пошук нових постачальників.
 • Проведення переговорів щодо покращення комерційних умов, аналіз існуючої бази контактів та оцінка доцільності подальшої співпраці.
 • Взаємодія з постачальниками, координація своєчасної доставки товарів.
 • Забезпечення відповідності супровідної документації вимогам контракту та чинному законодавству.
 • Моніторинг виконання контрактів щодо графіків поставок та кількості товарів, листування з постачальниками.
 • Отримання та затвердження відвантажувальних документів від постачальника.
 • Участь у формуванні технічних специфікацій, кваліфікаційних критеріїв до постачальників та виробників, основних умов контрактів.

Додаткові завдання:

 • Активно працювати над досягненням цілей ТЧХУ
 • Дотримуватися принципів Червонохресного руху та працювати відповідно до них
 • Виконувати будь-які інші, пов’язані з роботою завдання та обов’язки, які можуть бути доручені безпосереднім керівником.

Вимоги:

 • Вища освіта в галузі фінансів, економіки та менеджменту.
 • Мінімум 2 роки досвіду роботи у сфері закупівель.
 • Знання механізмів проведення процедур державних закупівель та аукціонів.
 • Відмінні навички роботи з комп’ютером, включаючи володіння Word, Excel, базами даних та електронною поштою.
 • Здатність оцінювати проблемні місця в тендерній документації.
 • Вміння працювати самостійно та в команді, швидка адаптація.
 • Проведення переговорів з метою покращення комерційних умов, аналіз існуючої бази контактів, оцінка доцільності подальшої співпраці.

Компетенції

 • Комунікація
 • Співпраця та робота в команді
 • Прийняття рішень
 • Взаємовідносини з громадськістю та клієнтами
 • Творчість та інновації
 • Побудова довіри
 • Володіння англійською мовою на рівні B1- B2.

Товариство Червоного Хреста України пропонує:

 • Цікаву, різноманітну та багатозадачну роботу;
 • Працевлаштування згідно КЗпП;
 • Своєчасну виплату заробітної плати;
 • Дружній і згуртований колектив однодумців;
 • Участь у тренінгах та семінарах в Україні та за її межами.
 • Унікальний досвід роботи в найбільшій громадській організації України

Випробувальний термін – 3 місяці.

Просимо надсилати резюме із зазначенням бажаного рівня зарплати з позначенням посади за наступною адресою: vacancy@redcross.org.ua.

Зважаючи на велику кількість запитів, ми зв’язуємося з кандидатами, які повністю відповідають вимогам вакансії.

Share this post