Візит Японського Червоного Хреста в Україну

Візит Японського Червоного Хреста в Україну

Товариство Червоного Хреста України надає допомогу внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які постраждали в результаті збройного конфлікту, і демобілізованим військовослужбовцям і членам їх сімей шляхом надання психосоціальної підтримки (ПСП) у проекті «Підтримка довгострокової соціальної стабільності в Україні». Проект фінансується урядом Японії через Міжнародну Федерацію Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця і спрямований на підтримку соціальної реінтеграції вразливих внутрішньо переміщених жінок і дітей, а також демобілізованих солдатів і членів їх сімей. Проект складається з трьох компонентів, підтримка демобілізованих військовослужбовців та членів їх сімей, ПСП жінок і дітей внутрішньо переміщених осіб і зміцнення потенціалу Товариства Червоного Хреста України, для надання ПСП під час надзвичайних ситуацій. Результати оцінки задоволення бенефіціарів від проекту показують, що проект має дуже позитивний вплив на одержувачів за рахунок зниження негативних психологічних ефектів, викликаних новим середовищем, обмежені ресурси, важкі умови життя і затяжний характер конфлікту. Заходи, що проводяться в рамках проекту допомогли отримувачам у встановленні їхнього життя в новому середовищі і підвищенні соціальної інтеграції з місцевим населенням.

З 4 лютого по 11 лютого 2017 року, Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) відвідала делегація з Японського Червоного Хреста в складі містера Рео Морімітцу, міс Юкіко Сано і міс Хінако Шимбо. Метою візиту було проведення моніторингу проектної діяльності та впливу проекту на бенефіціарів, а також надання технічної підтримки ТЧХУ в реалізації проекту психосоціальної підтримки. Делегація зустрічалась з керівництвом МФТЧХ і ЧП і ТЧХУ, з співробітниками і волонтерами ТЧХУ. Також делегати взяли участь в заходах проекту, провели інтерв’ю з бенефіціарами та обговорили подальші плани реалізації проекту протягом 2017 року.

Під час візиту делегати впродовж тижня зустрічались із командами з реалізації проекту на національному та на регіональному рівнях у м. Київ, Біла Церква, Гребінки та Одеса. А також, відбулись зустрічі із отримувачами допомоги в регіонах, як із категорії демобілізованих військовослужбовців та їх сімей, так і з категорії ВПО жінки та діти. Під час індивідуальних і групових бесід делегати спілкувались із отримувачами допомоги проекту, щоб дізнатись вплив і результат проекту для них. Окрім того, під час візиту в делегатів була можливість самостійно прийняти участь в заходах проекту разом із отримувачами.

2
Виїзний захід для сімей демобілізованих військовослужбовців

Поїздка делегатів почалась з відвідування виїздного заходу для сімей демобілізованих у санаторії поблизу Києва. Серед соснового бору та поряд з мальовничим озером, сім’ї відновлювали сімейні відносини, вчилися приділяти більше уваги відносинам в сім’ї та власним почуттям. Делегати мали змогу взяти участь у занятті «Нитка долі», на якому бенефіціари плели свої «долі», а потім об’єднували їх з «долями» інших учасників заходу в долю всього українського народу.

В Білій Церкві делегати були присутніми на виставі, організованій дітьми ВПО та дітьми демобілізованих військовослужбовців, для дітей з обмеженими фізичними можливостями в центрі реабілітації «Шанс». Окрім цього вони вчились турбуватись про власне емоційне здоров’я під час заняття для волонтерів КОО ТЧХУ та взяли участь в тімбілдінгу для сімей демобілізованих військовослужбовців.  Не дивлячись на велику кількість снігу, яка навіть додала цікавого антуражу у захід та покращила процес об’єднання груп учасників у команди, бенефіціари залишили позитивні відгуки, а делегати наповнилися позитивними емоціями.

1
Тімбілдінг для сімей демобілізованих військовослужбовців

8 лютого делегати відвідали Одесу, де вони мали змогу зануритися в атмосферу Японії і взяти участь у занятті з Японської каліграфії разом із сім’ями ВПО. Під час заняття жінки активно ділились із делегатами своїм нелегким життєвим досвідом переїзду із зони конфлікту, проблемами з якими вони стикаються. Також жінки поділились враженнями від проектних заходів і їхнім впливом на емоційний стан та повсякденне життя.

9 березня в Києві представники Японського Червоного Хреста поспілкувались із демобілізованим у м. Києві, який в проекті отримав ендопротез тазостегнового суглобу, а також відвідали поранених у військовому госпіталі, де мали змогу особисто поспілкуватись із хлопцями. Ці інтерв’ю дали дуже чітку картину делегатам про потреби демобілізованих військовослужбовців та вплив проекту на бенефіціарів. Це також дало дуже позитивне враження про діяльність, яку здійснює Товариство Червоного Хреста України.

Візит завершився заключною зустріччю з керівництвом МЧТЧХ і ЧП та ТЧХУ, зустріччю з представниками посольства Японії і співробітниками проекту. Гості поділилися підсумками моніторингового візиту та висловили свою довіру та задоволення від реалізації проекту. Делегати також надали свої рекомендації щодо подальшої реалізації проекту, які також будуть включені в майбутні проекти.

Visit of representatives of Japanese Red Cross to Ukraine

Ukrainian Red Cross Society is assisting the Infernally Displaced Persons (IDPs), affected by the armed conflict, and demobilized servicemen and their families through the implementation of Psychosocial Support (PSS) project “Support for Long-Term Social Stability in Ukraine”. This Project is funded by the Government of Japan through the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies and aims to support the social reintegration of vulnerable internally displaced women and children, and demobilized soldiers and their families. The Project has three components, Support to Demobilized Servicemen and their families, PSS to Women and Children among Internally Displaced Persons and Capacity Building of Ukrainian Red Cross Society to deliver PSS during emergencies. The result of Beneficiary Satisfaction Survey (BSS) shows that the project has very positive impact on the beneficiaries by reducing the negative psychological effects caused due to their new environment, scarce resources, difficult living conditions and protracted nature of conflict. The activities carried out within the framework of the project helped the targeted beneficiaries to settle themselves away from their homes in the new environment and increased the social integration with the local population.

From 4 February to 11 February 2017, the Ukrainian Red Cross Society (URCS) hosted a delegation from the Japanese Red Cross consisting of Mr. Reo Morimitsu, Ms. Yukiko Sano and Ms. Hinako Shymbo. The aim of the visit was to conduct monitoring of the project activities and the impact of the project on the beneficiaries as well as to provide technical support to Ukrainian Red Cross Society in the implementation of the Psychosocial Support (PSS) project. The monitoring team met with the management of IFRC and URCS, with staff members and volunteers of URCS. The team also participated in the project activities, interviewed the beneficiaries and discussed future plans of the project implementation during 2017.

During the visit, delegates met with project implementation team on both national and regional levels in Kyiv, Bila Tserkva, Hrebinky and  Odessa. Also meetings with beneficiaries took place, with demobilized soldiers and their families, as well as with women and children among internally displaced persons. During individual and group discussions, the delegates interviewed the beneficiaries of the project to obtain beneficiary satisfaction on the project and its implementation. In addition, the team also interacted with the beneficiaries by participating in the PSS activities.

2
Outdoor activity with families of demobilized soldiers

The visit of the delegates began with outdoor activities for families of demobilized soldiers at the sanatorium near Kyiv. Among the pine trees next to the picturesque lake family restored family relationships, learning to pay more attention to the family and their own feelings. The participants took part in the pursuit of “thread of fate”. In this activity, the beneficiaries spun their “fate”, linked their fate with the fate of other participants, making the fate of the whole Ukrainian people.

In Bila Tserkva (Kyiv region) delegates attended a performance organized children among IDPs and children of demobilized soldiers, for the children with disabilities in the rehabilitation center “Chance”. The team participated in teambuilding exercise for families of demobilized soldiers. Large snow drifts add an interesting entourage in the event and improved process of uniting group of participants in a team. Beneficiaries left positive feedbacks as well as the members of the monitoring team.

On 8th of February the delegates visited Odessa where they had an opportunity to plunge into the culture of Japan for the few hours, taking part in classes on Japanese calligraphy conducted for the women among IDPs. During this event, the women shared their experience with the visitors from Japan on challenges being faced due to the conflict.  The women also share their satisfaction on the conduct of PSS activities and the effectiveness of these activities on their mental state and daily life.

1
Team-building session for families of demobilized soldiers

On 9th of February, the representatives of the Japanese Red Cross met with the demobilized in Kyiv, who received endoprosthesis in the project and visited the wounded servicemen at the military hospital. These interviews gave a very clear picture to the JRC team about the needs of demobilized servicemen and the impact of the PSS project on the beneficiaries. This also gave a very positive impression about the services provided by Ukrainian Red Cross Society.

The visit was concluded by debriefing meetings with URCS and IFRC management, meeting with Embassy of Japan and the staff of PSS project. The visitors shared their outcomes of the monitoring visit and shared their trust and satisfaction on the implementation of the project. The recommendations were provided by the visitors to the project team which were well noted by the team. The recommendations will be incorporated into future projects.

Share this post