Finance Project Manager

Finance Project Manager

Luxembourgish Red Cross Office opens a vacancy for the position of Finance Project Manager who will provide design, implementation and overseeing the maintenance of financial systems for the efficient functioning of projects.

Main Duties:

 • Work closely with our technical team and vendors to facilitate any financial reporting tools and processes.
 • Monitor actual expenditure against project budget.
 • Develop project financial procedures for implementation and monitoring.
 • Design and implement adequate fixed assets policies and tracking systems.
 • Design, implement and oversee security policies and procedures for proper filing of financial documents.
 • Manage contracts and amendments, maintenance agreements and purchase orders for all sectors within budget.
 • Monitor the application of purchasing policies and procedures; supervise a purchasing system ensuring the appropriate use of requisitions, bid evaluations, purchase orders, and receiving reports in a timely manner.
 • Oversee the implementation of a new finance system and aiding in streamlining the processes.
 • Assist with budget creation.
 • Assist the implementation of projects, funds flow, funds forecast and manage all financial activity for the projects.
 • Work alongside all the admin/log finance officer, technical team leads and other leads to understand the day to day activity of all running projects.
 • Interpret all activity for the Luxembourg HQ for reporting.
 • Facilitate the reporting and accuracy of the budgeting, forecasting and actual financial process.
 • Provide support and coaching to Project Managers and Project Coordinators with MS Project tool.

What we need:

 • Education: Bachelor’s and Master’s degree in Finance, Accounting, Business, Project Management, MBA, Business/Administration, Banking, Economics, Management
 • Knowledge of English (intermediate and upper-intermediate). Good command of English will be considered as a plus
 • In depth knowledge of Microsoft Office applications.
 • Knowledge of any other financial tracking software would be considered as an asset plus.
 • Ability to manage multifaceted projects and several projects simultaneously.
 • Duties will include also management of administrative issues.
 • Able to work under time pressure.
 • Able to simultaneously produce financial reports for URCS, Lux HQ and different donors.
 • Overseeing of procurement processes and tenders for construction works.
 • Knowledge of project management cycle.
 • Readiness to relocate to Dnipro if it is needed for managing projects in 2023 if you are located in Kyiv.

______________________

Люксембурзький офіс Червоного Хреста оголошує конкурс на посаду
Фінансового менеджера / фінансової менеджерки проекту

Даний фахівець буде займатися розробкою, впровадженням та наглядом за підтримкою фінансових систем для ефективного функціонування проектів.

Основні обов’язки:

 • Тісна співпраця з нашою технічною командою та постачальниками, з метою забезпечення процесів фінансової звітності.
 • Контроль фактичних витрат згідно з бюджетом проекту.
 • Розробка фінансових процедур для реалізації та моніторингу проекту.
 • Розробка та впровадження фіксованих процедур та систем відстеження.
 • Розробка, впровадження та нагляд за політикою та процедурами безпеки для належного подання фінансових документів.
 • Керування контрактами та поправками (доповненнями), угодами про технічне обслуговування та замовленнями на закупівлю для всіх секторів у межах бюджету.
 • Моніторинг політики та процедур закупівель; контроль системи закупівель з метою забезпечення цільового використання заявок, оцінки тендерних пропозицій, замовлень на закупівлю та своєчасне отримання звітів.
 • Нагляд за впровадженням нової фінансової системи та допомога в оптимізації процесів.
 • Допомога у формуванні бюджету.
 • Допомога у впровадженні проектів, контролі руху коштів, прогнозуванню витрат та керуванні всією фінансовою діяльністю для проектів.
 • Передбачається співпраця з усіма адміністраторами/фінансовими спеціалістами, керівниками технічної групи та іншими колегами для розуміння повсякденної діяльності усіх запущених проектів.
 • Інтерпретація всієї діяльності для штаб-квартири Люксембурга задля звітності.
 • Забезпечення звітності та точності ведення бюджету, прогнозування та фактичного перебігу фінансового процесу.
 • Надання підтримки та інструктажів менеджерам проекту і координатору проекту за допомогою інструменту MS Project.

Що нам потрібно?

 • Освіта фінансового менеджера проекту: бакалавр та магістр з фінансів, бухгалтерського обліку, бізнесу, управління проектами, MBA, бізнесу/адміністрування, банківської справи, економіки, менеджменту.
 • Знання англійської мови (середній та вище середнього). Гарне володіння англійською буде перевагою.
 • Добре володіння Microsoft Office.
 • Знання фінансових програм буде перевагою.
 • Здатність управляти багатогранними або декількома проектами одночасно.
 • Обовʼязки включатимуть також адміністративні питання.
 • Вміння працювати в часових рамках.
 • Здатність одночасно підготувати звіт для ТЧХУ, головного офісу ЛЧХ та різних донорів.
 • Нагляд за процедурами закупок та тендерів на проведення будівельних робіт.
 • Знання циклу проектного менеджменту.
 • Готовність переїхати в Дніпро в разі потреби проекту у 2023 році, якщо Ви проживаєте в Києві.

Товариство пропонує:

 • Участь в навчальних тренінгах та семінарах;
 • Цікаву, різнопланову і мультизадачну роботу;
 • Працевлаштування згідно КЗпП;
 • Своєчасну виплату заробітної плати.

Постійне місце роботи: офіс/віддалено, випробувальний термін – 3 місяці.

Просимо направляти резюме з зазначенням рівня бажаної заробітної плати та супровідний лист з позначенням посади до 20.11.2022 року на пошту vacany@redcross.org.ua.

Зважаючи на велику кількість запитів, ми зв’язуємося з кандидатами, які повністю відповідають вимогам вакансії.