Заступник/-ця генерального директора (фінанси, логістика, кадри) – Deputy General Director (Finance, Logistics, HR)

Заступник/-ця генерального директора (фінанси, логістика, кадри) – Deputy General Director (Finance, Logistics, HR)

Національний комітет Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) оголошує конкурс на посаду заступника/-ці генерального директора (фінанси, логістика, кадри)

Основною метою є надання професійної фінансової, кадрової/адміністративної, закупівельної/логістичної та юридичної підтримки операцій в Україні та виконання всіх пов’язаних завдань, забезпечення дотримання відповідних інструкцій донорів та Політик ТЧХУ.

Кваліфікаційні вимоги:

 • Вища освіта.
 • Мінімум 5 років професійного досвіду (бажано у сфері фінансів)
 • Бажано мінімум 2 роки в гуманітарній організації або організації з розвитку.
 • Може працювати самостійно та виконувати завдання надійно та компетентно
 • Хороші навички спілкування та спілкування з внутрішніми та зовнішніми партнерами
 • Добре володіє англійською мовою
 • Досвід роботи в міжнародному контексті є перевагою
 • Досвід роботи в русі Червоного Хреста є сильною перевагою

Завдання та обов’язки:

Фінанси (45%)

 • Очолювати процес інституційного планування та бюджетування, включаючи створення інструментів для розробки програмних бюджетів та узгодження бюджетів із програмними робочими планами та організаційними цілями;
 • Розробляти регулярні фінансові звіти та аналізувати прогнозування та тенденції виконання бюджету;
 • Керувати процесами та комунікаціями, регулярно співпрацюючи з власниками бюджету проекту в усій організації для моніторингу та перегляду бюджетів протягом року та життя проекту(ів);
 • Забезпечувати дотримання поточного бюджету та політики витрат, а також пропонувати покращену політику та системи щодо вказівок щодо витрат, економії коштів, розподілу витрат та річного планування;
 • Розробляти та підтримувати шаблони, пов’язані з управлінням бюджетом та готівкою;
 • Співпрацювати з відділом фінансів, щоб оптимізувати внутрішні фінансові звіти та процеси звітності, щоб надавати ефективніші, дієвіші та корисніші звіти та аналіз;
 • Відповідати за якісне та своєчасне ведення бухгалтерського обліку, напр. касові процедури, банківські рахунки, квитанції та підтверджуючі документи
 • Координувати та контролювати сплату податкових зобов’язань з метою дотримання законодавчих зобов’язань
 • Координувати та наглядати за проведенням місцевих перевірок, що стосуються бухгалтерського обліку, податків, праці, управління запасами та активами
 • Надавати технічні поради та вказівки щодо будь-яких питань, пов’язаних з бухгалтерським обліком і дотриманням законодавства.

Логістика (25%)

 • Гарантувати дотримання процедур закупівель;
 • Керувати аналізом пропозицій і давати рекомендації щодо відповідних постачальників;
 • Підтримувати керівника відділу логістики у всіх пов’язаних із цим завданнях;
 • Забезпечити своєчасну доставку товарів на об’єкти проекту;
 • Завжди оптимізувати засоби транспортування, щоб зробити доставку економічно ефективною;

HR/адміністратор (15%)

 • Здійснювати нагляд за наймом, відбором, розміщенням на посаді, ознайомленням із персоналом і підготовкою персоналу, а також забезпечуйте застосування найкращої практики найму та відбору в усіх сферах діяльності.
 • Надавати консультації щодо орієнтації, вступу та навчання (за потреби) для працівників
 • Сприяти розробці та отриманню всіх посадових інструкцій та положень про підрозділи від керівників відповідних підрозділів
 • Надавати підтримку у впровадженні офісних процесів і протоколів відповідно до Стандартних операційних процедур URCS, здоров’я та безпеки;
 • Удосконалити процес оформлення замовлень на закупівлю канцтоварів та активів, договорів для постачальників, договорів оренди тощо.

Юридичний (15%)

 • надавати високоякісні юридичні послуги в URCS, а також у всіх Філіях;
 • сприяти збільшенню спроможності URCS здійснювати адвокацію на основі доказів;
 • сприяти наданню якісних юридичних послуг.

Розташування: м.Київ.

Якщо вас зацікавила дана вакансія, надішліть своє резюме на адресу vacancy@redcross.org.ua. 

Усі заявки розглядатимуться на постійній основі, і відділ кадрів може зв’язатися з відповідними кандидатами до кінцевого терміну подання, оскільки така рання заявка заохочується.

Для співбесіди зв’яжуться лише з кандидатами, які повністю відповідають посаді.

 

Deputy General Director (Finance, Logistics, HR) 

Purpose:
The main target is to provide professional Finance, HR/Admin, Procurement/Logistics and Legal support to operations in Ukraine and to implement all related tasks, ensure compliance with relevant donors guidelines and URCS Policies.

Qualification Requirements:

 • University degree.
 • At least 5 years of professional experience (preferably in Finance)
 • Preferably with minimum 2 years within humanitarian or development organization.
 • Can work independently and execute tasks in a reliable and competent manner
 • Good communication and liaison skills with internal and external partners
 • Good command of English
 • Experience working in an international context is an asset
 • Experience from the RC movement is a strong asset

Tasks and responsibilities:

Finance (45%)

 1. Lead development of institutional planning and budgeting process, including creation of tools to develop programs budgets, and reconciliation of budgets with programmatic work plans and organisational goals;
 2. Develop regular financial reports and analysis forecasting and trending budget performance;
 3. Lead processes and communications regularly working with project budget owners across the organisation to monitor and revise budgets throughout the year and life of project(s);
 4. Ensure compliance with current budget and spending policies, and propose improved policies and systems regarding spending guidelines, cost savings, cost allocation, and annual planning;
 5. Develop and maintain templates related to budget and cash management;
 6. Work with the Finance team to streamline internal financial reports and reporting processes to deliver more efficient, more effective, and more useful reports and analysis;
 7. Being responsible for quality and timely accounting e.g. cash procedures, bank accounts, receipts and supporting documents
 8. Coordinating and overseeing the payment of tax liabilities in order to comply with legal obligations
 9. Coordinating and supervising the conduct of local audits relating to accounting, tax, labour, stock and asset management
 10. Provide technical advice and guidance for any accounting-related issues and legal compliance.

Logistics (25%)

 1. Guarantee compliance with procurement procedures;
 2. Manage offer analysis and make recommendations regarding suitable vendors;
 3. Support the Head of Logistics Department in all related tasks;
 4. Ensure timely deliveries of goods to the project sites;
 5. Always optimize the transportation means in order to make deliveries cost-efficient;

HR/Admin (15%)

 1. Oversee the recruitment, selection, placement, induction and debriefing of staff and ensure that best practice of recruitment and selection policy and practice is implemented across all areas
 2. To advise in orientation, induction and training (as required) for the employees
 3. To support with developing and obtaining all Job Descriptions and Departments Regulations from Heads of the corresponding Departments
 4. To support in implementation of office processes and protocols as per URCS Standard Operating Procedures, health and safety;
 5. To improve the process of office supplies and assets procurement orders, contracts for suppliers, lease agreements etc.

Legal (15%)

 1. Deliver high quality legal services at URCS as well as at all Branches;
 2. Contribute towards enhancing URCS’s capacity to carry on evidence based advocacy;
 3. Contribute towards implementation of high-quality legal service.

Location: Kyiv.

If you are interested in this position, please send your application vacancy@redcross.org.ua. All the applications will be reviewed on a rolling basis and HR may contact eligible candidates prior to the deadline for submission as such early application is encouraged.
Only short-listed candidates will be contacted for an interview.