Фінансовий консультант/-ка

Фінансовий консультант/-ка

Товариство Червоного Хреста України оголошує конкурс на посаду Фінансовий консультант (проєкт 3 міс)

Метою Консультанта з фінансового розвитку є надання спеціалізованої, цільової, орієнтованої на конкретні результати допомоги Товариству Червоного Хреста України (ТЧХУ) у покращенні фінансового менеджменту, для ефективного здійснення гуманітарної діяльності і виконання гуманітарної місії. Надання технічних послуг, що надаються консультантом, має забезпечити підзвітність, ефективність та ефективність URCS.

Завдання для 3-місячної місії такі:

Оновлення звітів про оцінку потреб

 • Спільно з начальником відділу складіть структуру фінансового відділу, виконуючи SWOT-аналіз зв’язків між філіями та іншими відділами
 • Спільно з Департаментом планує понад 30 процесів “As is” , чітко визначаючи ролі та обов’язки, визначаючи ризики та роблячи висновки про оптимальність внутрішнього контролю. Зразки шаблонів будуть надані.

Провести семінар для Департаменту фінансів щодо планування на 2023 рік

 • Підготуйте ТЗ і порядок денний для проведення департаментського семінару, на якому Департамент зосереджуватиметься на плануванні на 2023 рік і готує план дій, пов’язаний із стратегічними цілями URCS. Також під час семінару розробити KPI для кафедри на 2023 рік.
 • Потрібна співорганізація семінару.
 • Підготувати звіт про семінар (зразок буде надано)

Розгортання модуля ERP – Бухгалтерія

– Допомога в аналізі плану рахунків (CoA).

 • Вивчіть CoA за останні 4 роки та перекласифікацію й коригування записів.
 • Вивчіть фінансові звіти донорів і визначте сфери, де допущені помилки.
 • Поділіться висновками з фінансовим відділом і зробіть висновок щодо остаточного плану дій.

– Допомога у визначенні кількості вимірів (категоризації) фінансових даних.

 • Визначте зацікавлених сторін з точки зору фінансових даних.
 • Оцініть їхні потреби з точки зору класифікації необхідних даних.
 • Зробити висновок щодо критеріїв категоризації фінансових даних.
 • Поділіться звітом.

– Впровадження бюджету та фінансової звітності донорів та URCS.

 • Зберіть 5 найкращих бюджетів донорів і фінансові звіти
 • Оцініть потреби цифровізації
 • Запропонуйте вбудувати модуль
 • Бухгалтерський облік в ERP
 • Поділіться звітом

Налаштування матриці підготовки, перевірки та авторизації для модуля бухгалтерського обліку

 • Для ключових робочих процесів у модулі бухгалтерського обліку підготуйте та поширте матрицю внутрішнього контролю.

Аналіз фінансових звітів для прийняття рішень в URCS та Донорах

 • Зустрічі з донорами та розуміння їхніх потреб у фінансовій звітності
 • Візьміть зразок фінансових звітів, а потім введіть їх у модуль бухгалтерського обліку
 • Виконуйте пілотні звіти для кожного донора та надсилайте для отримання зворотного зв’язку зацікавленим сторонам (URCS та донорам)
 • Перегляд фінансових звітів, внесених до ERP, на основі відгуків.

– Посібник із запобігання шахрайству та корупції

 • Консультанту буде надано проект загального посібника з F&C
 • Консультант адаптує посібник до реальних потреб ТЧХУ на місцях за допомогою відомчих семінарів.
 • Внести зміни та завершити проект у координації з керівниками відділів (логістики, кадрів та фінансів).

Місце роботи: Київ

Товариство Червоного Хреста України пропонує:

 • Цікаву, різноманітну та багатозадачну роботу.
 • Можливість допомогти українському народу.
 • Участь у тренінгах та семінарах в Україні та за кордоном.
 • Працевлаштування згідно КЗпП.
 • Своєчасна виплата заробітної плати.

Якщо вас зацікавила ця посада, надішліть своє резюме якнайшвидше vacancy@redcross.org.ua. Оскільки вакансія термінова,  відділ кадрів може зв’язатися з відповідними кандидатами до кінцевого терміну подання.  

_________________

Finance Development Consultant for 3-month consultancy with specific deliverables

The purpose of the  Finance Development Consultant is to ensure specialized, targeted, deliverable-based assistance to a Ukraine Red Cross Society (URCS) in improving their financial management such that they may efficiently implement their humanitarian action and fulfil their humanitarian mandate. Technical service delivery provided by the consultant should ensure URCS becoming accountable, efficient, and effective. Tasks for 3 months mission are as follows:

Update needs assessment reports

 • In liaison with the Department head, Map the structure of the Finance Department while performing a SWOT analysis on the links between the branches and other departments
 • In conjunction with the Department, Map over 30 “As is” Processes clearly identifying roles and responsibilities, identifying risks and concluding whether internal controls are optimal
 • Sample templates will be provided

Hold workshop for Finance Department on 2023 planning

 • Prepare ToRs and agenda for conducting a departmental workshop in which the Department focusses on 2023 planning and prepares a plan of action which is linked to URCS’s strategic objectives. Also, design KPIs for the department for 2023 during the workshop
 • Co-Facilitation of the workshop will be required
 • Prepare report on the workshop (sample will be provided)

Deployment of ERP – Accounting module
– Assistance in Chart of Accounts (CoA) analysis

 • Examine CoA for the past 4 years and reclassification & adjusting entries
 • Examine donor financial reports and identify areas where mistakes are made
 • Share findings with Finance Dept and Conclude on final CoA (Should be done in the share of a report)

– Assistance in determining the number of Dimensions (categorization) of financial data

 • Identify stakeholders in terms of financial data
 • Assess their needs in terms of classification of data they require
 • Conclude on categorization criteria of financial data
 • Share report

Embedding Donor and URCS Budgeting and financial reporting

 • Collect top 5 donor budgets and financial reports
 • Assess digitalization needs
 • Propose embedding in Accounting module in ERP
 • Share report

Setting up preparation, review and authorization matrix for accounting module

 • For key workflows in the accounting module, prepare and disseminate internal control matrix.

Analysis Financial reports for decision making in URCS and Donors

 • Meeting with Donors and understand their financial reporting needs
 • Take a sample of financial reports and then enter them into the accounting module
 • Run pilot reports per donor and share for feedback with stakeholders (URCS and Donors)
 • Revise the financial reports entered into the ERP based on the feedback.
  Fraud and Corruption Manual
 • Consultant will be provided with a draft generic F&C manual
 • Consultant will Tailor Fraud and Corruption manual to URCSs actual needs on the ground through departmental workshops
 • Incorporate changes and finalize the draft in coordination with Department heads (Logistics, HR and Finance).

Location: Kyiv

Ukrainian Red Cross Society offers:

 • Interesting, diverse, and multitasking work.
 • Opportunity to help the Ukrainian people.
 • Participation in training and seminars in Ukraine and abroad.
 • Employment according to the Labor Code.
 • Timely payment of wages.

If you are interested in this position, please send your application as soon as possible to vacancy@redcross.org.ua.  All the applications will be reviewed on a rolling basis, and HR may contact eligible candidates prior to the deadline for submission as such early application is encouraged.