Економіст/-ка з фінансової роботи – Financial specialist

Економіст/-ка з фінансової роботи – Financial specialist

Національний комітет Товариства Червоного Хреста України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади економіста/-ки з фінансової роботи

Вимоги:

 • профільна вища освіта;
 • досвід складання бюджету, планування витрат за статтями та здійснення контролю за цільовим використанням коштів;
 • впевнений користувач автоматизованої бухгалтерської програми 1С8 УПП;
 • досвід бухгалтерського обліку виданих авансів, руху грошових коштів за банківськими рахунками, придбаних товарів, виконаних робіт та послуг, руху товарно-матеріальних цінностей, витрат на пальне та його списання, розрахунків з підвідомчими організаціями, тощо;
 • досвід здійснення розрахунків за договорами ЦПХ;
 • досвід проведення інвентаризацій та моніторингу залишків рахунків з обліку товарно-матеріальних цінностей, дебіторської та кредиторської заборгованості;
 • досвід складання фінансової, бухгалтерської та управлінської звітності;
 • досвід здійснення контролю за дотриманням умов договорів з постачальниками товарів та послуг;
 • досвід роботи з великим обсягом первинної документації, перевірка повноти та правильності її оформлення;
 • вільне володіння українською та російською мовами, англійська вище середнього;
 • впевнений користувач стандартного пакету офісних програм.

Функціональні обов’язки:

 • складання бюджету проекту;
 • помісячне планування витрат за статтями бюджету;
 • контроль цільового використання коштів за статтями бюджету;
 • розподіл фінансування бюджету між підвідомчими організаціями;
 • бухгалтерське супроводження виданих авансів, руху грошових коштів за банківськими рахунками, розрахунків з постачальниками товарів та послуг, обліку виконаних робіт та послуг, оприбуткування на склад ТМЦ, оформлення видачі ТМЦ зі складу та їх списання, тощо;
 • здійснення розрахунків за договорами цивільно-правового характеру;
 • складання фінансової звітності;
 • перевірка правильності оформлення первинних документів;
 • контроль за відображенням в бухгалтерському обліку розрахунків та витрат, які здійснюють підвідомчі організації в рамках реалізації проектів.

Умови:

 • повний робочий день;
 • передбачені службові відрядження в межах України.

Постійне місце роботи: м. Київ, випробувальний термін – 3 місяці.

Просимо надсилати резюме із зазначенням бажаного рівня зарплати та мотиваційний лист з позначенням посади за наступною адресою vacancy@redcross.org.ua.

Зважаючи на велику кількість запитів, ми зв’язуємося з кандидатами, які повністю відповідають вимогам вакансії

 

National Committee of the Ukrainian Red Cross Society announces a competition to fill a vacant position financial specialist

Requirements:

 • specialized higher education;
 • experience in drawing up a budget, planning expenses by item, and monitoring the targeted use of funds;
 • a confident user of the automated accounting program 1С8;
 • experience in accounting of issued advances, cash flow in bank accounts, purchased goods, performed works and services, movement of goods and material values, fuel costs and their write-offs, settlements with subordinate organizations, etc.;
 • experience in performing calculations under CPC contracts;
 • experience in conducting inventories and monitoring the balances of accounts from accounting for commodity values, receivables, and payables;
 • experience in preparing financial, accounting, and management reports;
 • experience in monitoring compliance with the terms of contracts with suppliers of goods and services;
 • experience in working with a large amount of primary documentation, checking its completeness and correctness;
 • Fluency in Ukrainian and Russian, English B2-C1 (necessary). a confident user of a standard suite of office programs.

Key tasks and responsibilities:

 • drawing up the project budget;
 • monthly planning of expenses by budget items;
 • control of the targeted use of funds by budget articles;
 • allocation of budget funding between subordinate organizations;
 • accounting support of issued advances, movement of funds in bank accounts, settlements with suppliers of goods and services, accounting of performed works and services, posting to the stock of goods, registration of issuance of goods from the warehouse and their write-off, etc.;
 • execution of settlements under contracts of a civil law nature;
 • preparation of financial statements;
 • verification of the correctness of the primary documents;
 • control over the accounting of calculations and expenses carried out by subordinate organizations within the framework of project implementation.

Terms:

 • full-time;
 • business trips within Ukraine are provided.

Location: Kyiv, trial period – 3 months.

Please send your CV indicating the desired salary level and motivation letter indicating the position to the following address: vacancy@redcross.org.ua.

Due to a large number of requests, we contact candidates who fully meet the requirements of the vacancy.