Спеціаліст/-ка із залучення та підзвітності та захисту, ґендерних питань та інклюзії – Community Engagement and Accountability and Protection, Gender and Inclusion Officer

Спеціаліст/-ка із залучення та підзвітності та захисту, ґендерних питань та інклюзії – Community Engagement and Accountability and Protection, Gender and Inclusion Officer

Спеціаліст/-ка із залучення та підзвітності та захисту, ґендерних питань та інклюзії (CEA/PGI) під керівництвом заступника генерального директора (з операцій) Національного комітету підтримуватиме Товариство Червоного Хреста України (ТУЧХ) у розвитку та інтеграції залучення та підзвітності у громаду (CEA) і стратегія, підхід і спеціальна діяльність із захисту, гендеру та інклюзії (PGI) як невід’ємна частина надзвичайних операцій і в довгострокових програмах і програмах готовності. 

Співробітник/-ця CEA/PGI підтримуватиме зусилля щодо впровадження надійного механізму зворотного зв’язку в рамках програм та операцій у надзвичайних ситуаціях. Як частину цього механізму зворотного зв’язку, співробітник/-ця CEA/PGI забезпечить механізми зворотного зв’язку для громад, які включатимуть відповідні механізми звітування та направлення. Підтримуватиме впровадження політики зворотнього зв’язку URCS та інших політичних документів. Спеціаліст/-ка підтримуватиме у нарощуванні потенціалу для виявлення ризиків захисту, включаючи захист дітей та сексуальне та гендерне насильство, і вживатиме заходів для запобігання, пом’якшення та реагування на насильство, експлуатацію та жорстоке поводження.

Посада надаватиме стратегічні та технічні консультації та тренінги для нарощування потенціалу URCS для інтеграції більш системного підходу до CEA та PGI протягом усього програмного циклу та циклу управління ризиками стихійних лих. Це включатиме підтримку та сприяння використанню інноваційних підходів до обміну інформацією, участі громади та зворотного зв’язку, комунікації щодо поведінки та соціальних змін.

Посадові обов’язки та відповідальність

Скеровувати URCS щодо інтеграції та інституціоналізації CEA та PGI у стратегічних документах, забезпечуючи вбудовування PGI та CEA в усі процеси, політики, стратегії та інструменти в рамках Товариства Червоного Хреста України, щоб забезпечити адекватне впровадження на всіх рівнях у різних секторах – штаб-квартира, галузевий рівень.

Це включає:

 • встановлення та управління відповідним поєднанням двосторонніх каналів зв’язку з громадами, що відповідають місцевому контексту та культурним практикам,
 • у співпраці з PMER, Branch Development та колегами з ІТ для покращення способів, у які спільноти можуть задавати запитання та ділитися своїми думками, рішеннями та потребами, шляхом встановлення відповідних механізмів зворотного зв’язку (запитання, чутки, пропозиції, занепокоєння, компліменти, скарги тощо) та навчання персоналу/волонтерів на першому місці діяти на основі відгуків і реагувати на них, а також забезпечувати участь громади в розробці та реалізації програми. Це включає положення щодо пересилання конфіденційних відгуків (наприклад, пов’язаних із кодексом поведінки/PSEA),
 • забезпечити співпрацю з PMER та колегами з програмних підрозділів для аналізу відгуків громади та інших даних спільноти (тобто, опитування сприйняття), гарантуючи їх використання для прийняття рішень і перегляду програми, а також пропонувати шляхи продовження взаємодії з громадами, інформування та залучення їх у планах і діях щодо них,
 • переконайтеся, що заходи та підходи CEA та PGI інтегровані в програмні та операційні плани та бюджети URCS та допоміжні програми та операції,
 • тісно співпрацюйте з галузевими колегами URCS та тематичними лідерами (здоров’я, PSS, WASH, засоби до існування, гуманітарна освіта, зменшення ризику стихійних лих, готівка, RCCE, розвиток філії), щоб допомогти їм визначити прогалини в їхньому підході до CEA та PGI, а потім підтримати їх у вирішенні це шляхом інтеграції та/або розширення відповідного поєднання підходів і заходів CEA та PGI,
 • тісно співпрацюйте з менеджером із зворотного зв’язку та підрозділом PSS, щоб забезпечити наявність відповідних механізмів звітування та направлення,
 • розширення зусиль із розбудови спроможності для інтеграції CEA та PGI у спосіб роботи URCS шляхом надання навичок та знань для впровадження інструментів та підходів CEA та PGI місцевою мовою (українською та/або російською) у їхні регулярні програми та планування та проведення тренінгів, де це необхідно . Проведення діяльності з розбудови спроможності персоналу URCS, волонтерів і членів громади: формування розуміння та володіння PGI, підтримка впровадження мінімальних стандартів PGI, зниження ризиків PGI в операційному середовищі та створення стійкого місцевого потенціалу, включаючи розробку тренінгів електронного навчання ,
 • у співпраці з колегами з PMER та RCCE роблять внесок у вимірювання та оцінку впливу CEA та PGI через навчання, що ґрунтується на фактах, шляхом оцінки та моніторингу рівня залученості громади через дослідження, дослідження впливу та тематичні дослідження,
 • організація та ведення всіх записів і даних, пов’язаних із програмами, і надання звітів про діяльність за потреби,
 • розробка/адаптація інструментів і документів, а також надання підтримки іншим підрозділам (PSS, засоби існування, гуманітарна освіта), необхідні для впровадження політики захисту дітей URCS,
 • очолює робочу групу з PGI та CEA в URCS,
 • забезпечити тісну співпрацю та звітність перед Кластером захисту в Україні,
 • тісна співпраця з представником IFRC CEA RoE та делегатом PGI RoE для забезпечення узгодженості та координації між зусиллями CEA та PGI в URCS. Це включає забезпечення спільного розгортання глобальних структур і стандартів CEA та PGI в URCS,
 • проведення моніторингових виїздів на поля.

Вимоги до посади:

 • Ступінь магістра (в галузі комунікації або соціальних/поведінкових наук, наприклад, соціології, психології або медичної освіти, права та прав людини, міжнародних відносин)
 • 2 роки досвіду спілкування з бенефіціарами, соціальної мобілізації, спілкування з громадами, залучення громади та підзвітності або спільноти для розвитку в регіоні та/або досвід роботи на посаді, пов’язаній із PGI,
 • Досвід налаштування та управління підзвітністю систем громад. Наприклад, механізми зворотного зв’язку та скарг, системи відстеження чуток або процеси спільного планування,
 • Досвід розробки та впровадження оцінок, громадських консультацій, досліджень,
 • Продемонстрований досвід застосування стандартів і настанов гуманітарного захисту/ґендеру/доступності,
 • Сильна здатність включати пов’язані з PGI системи та процеси в операції та програми, беручи до уваги контекст,
 • Продемонстрований професійний досвід в організації в рамках Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця або в міжнародній організації чи НУО.

Знання, навички та мови:

 • Сильні комунікативні навички та надійне знання інструментів обміну інформацією та вміння їх застосовувати.
 • Високоорганізований, вміння добре працювати в команді.
 • Хороші навички письмового та усного володіння англійською, українською та/або російською мовами.
 • Здатність виконувати багато завдань і працювати в стресових умовах для дотримання термінів.
 • Добре розуміння поточних розробок у сфері комунікації з громадами, поведінкових і соціальних наук, залучення громади та планування підзвітності та процесів, громадських засобів масової інформації; та/або тренінги/заходи, пов’язані з захистом, ґендером, інклюзією.

Будь ласка, надсилайте своє резюме англійською мовою із зазначенням бажаного рівня заробітної плати разом із мотиваційним листом англійською мовою на адресу vacancy@redcross.org.ua.

Лише кандидати, які відповідають вищезазначеним критеріям, будуть розглядатися та зв’язуватися з ними для тестування та співбесіди.

 

Community Engagement and Accountability and Protection, Gender and Inclusion Officer (Kyiv)

Job Duties and Responsibilities

Guide URCS to mainstream and institutionalize CEA and PGI into the strategic documents, ensuring PGI and CEA considerations are embedded and cross-cutted in all processes, policies, strategies and tools within Ukrainian Red Cross Society to allow adequate implementation across all levels in the different sectors – headquarters, branch level. This shall include:

– setting up, and management of, an appropriate mix of two-way communication channels with communities, suitable to the local context and cultural practices,
– in cooperation with PMER, Branch Development and IT colleagues to improve the ways communities can ask questions and share their opinions, solutions and needs, through the establishment of appropriate feedback mechanisms (questions, rumours, suggestions, concerns, compliments, complaints etc.) and training of frontline staff/volunteers to act on and respond to feedback, as well as to ensure community participation in programme development and implementation. This includes provisions to refer sensitive feedback (i.e., code of conduct/PSEA related),
– ensure cooperation with PMER and colleagues from program units for analysis of community feedback and other community data (i.e., perception surveys) ensuring they are used for decision-making and programme revision, and suggest ways to continue engaging with communities, keeping them informed and involved in plans and actions concerning them,
– Ensure CEA and PGI activities and approaches are integrated in programme and operational plans and budgets of the URCS and support programmes and operations,
– Work closely with URCS sectoral colleagues and thematic leads (Health, PSS, WASH, Livelihoods, Humanitarian Education, Disaster Risk Reduction, Cash, RCCE, Branch Development) to help them identify gaps in their approach to CEA and PGI and then supporting them to address these by integrating and/or scaling up an appropriate mix of CEA and PGI approaches and activities,
– Work closely with Feedback manager and PSS Unit to ensure appropriate reporting and referral mechanisms are in place,
– Scale up capacity building efforts to integrate CEA and PGI into URCS way of working through providing the skills and knowledge to mainstream CEA and PGI tools and approaches in local language (Ukrainian and/or Russian) into their regular programmes and planning and implementing trainings where needed. Deliver capacity building activities for the URCS staff, volunteers and community members: build understanding and ownership of PGI, support the implementation of the PGI Minimum Standards, reduce PGI risks in the operational environment, and build sustainable local capacity, including e-learning trainings development,
– In cooperation with PMER and RCCE colleagues contribute to measuring and evaluating the impact of CEA and PGI, through evidence-based learning by assessing and monitoring levels of community engagement through research, impact surveys, and case studies,
– Organizing and maintaining all records and data associated with the programs and providing reports of activities as required,
– Develop/adapt tools and documents as well as providing support to other units (PSS, Livelihoods, Humanitarian Education) necessary for URCS Child Protection Policy implementation,
– Leads the Working Group on PGI and CEA in the URCS,
– Ensure close cooperation and reporting to Protection Cluster in Ukraine,
– Working closely with the IFRC CEA RoE Delegate and PGI RoE Delegate to ensure there is consistency and coordination between CEA and PGI efforts at URCS. This includes ensuring the joint roll out of global CEA and PGI frameworks and standards at URCS,
– Having monitoring visits to the fields.

Position Requirements

 • Master’s degree in degree (in Communication or Social/Behavioural Sciences i.e. Sociology, Psychology or Health Education, Legal and Human rights, International Relations)
 • 2 years’ experience in beneficiary communication, social mobilisation, communication with communities, community engagement and accountability or community for development in the region and/or experience in a PGI related role,
 • Experience setting up and managing accountability to communities’ systems. For example, feedback and complaints mechanisms, rumour tracking systems, or participatory planning processes,
 • Experience of designing and implementing assessments, community consultations, research,
 • Demonstrated experience in applying humanitarian protection/gender/accessibility standards and guidelines,
 • Strong ability to incorporate PGI related systems and processes into operations and programs, taking into account the context,
 • Demonstrated professional experience in an organization within the Red Cross and Red Crescent Movement, or in an international organization or NGO

Knowledge, skills and languages

• Strong communications skills and robust knowledge of information sharing tools, and the ability to implement them.
• Highly organized, with ability to work well in a team.
• Strong skills in written and oral English, Ukrainian and/or Russian.
• Ability to multi-task and work under stressful conditions to meet deadlines.
• Good understanding of – or training in – current developments in the field of communication with communities, behavioural and social sciences, community engagement and accountability planning and processes, community media; and/or protection, gender, inclusion related trainings/activities.

Location: Kyiv

If you are interested in this position, please send your application at vacancy@redcross.org.ua

All the applications will be reviewed on a rolling basis and HR may contact eligible candidates prior to the deadline for submission as such early application is encouraged.

Only short-listed candidates will be contacted for an interview.