Фахівець/Фахівчиня з міжнародних спільних програм – International Cooperation Officer

Фахівець/Фахівчиня з міжнародних спільних програм – International Cooperation Officer

Національний комітет Товариства Червоного Хреста України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади Фахівця/Фахівчині з міжнародних спільних програм в м.Вінниця

Вимоги до посади:

 • Вища освіта або еквівалентний досвід;
 • 2 роки досвіду роботи в аналогічній сфері діяльності
 • Відмінне знання розмовної англійської, української та російської мов
 • Поглиблені знання комп’ютера
 • Навички ведення переговорів
 • Здатність дотримуватись процедур URCS

Особистісні компетенції:

 • Справжній інтерес до роботи в гуманітарній сфері;
 • Високий рівень мотивації, прагнення до акуратності;
 • Здатність демонструвати гнучкість та проявляти ініціативу;
 • Відмінні комунікативні та міжособистісні навички;
 • Сильне почуття відповідальності;
 • Здатність працювати методично з продемонстрованими аналітичними навичками;

Основні обовʼязки: 

 • Сприяє розвитку навичок партнерства проектного офісу штаб-квартири URCS у Вінниці, зокрема:
 • Надає додатковий супровід та підтримку відділам операцій та розвитку URCS (допомоги, логістики, розвитку філій, управління волонтерами, охорони здоров’я та догляду тощо) у скоординованому створенні міцних партнерських відносин з іншими міжнародними та національними установами / місцевими органами влади на рівні проектного офісу URCS HQ у Вінниці.
 • За потреби підтримує регулярні оперативні контакти з усіма структурами Руху, залученими до реалізації спільних проектів/програм із проектним офісом штаб-квартири URCS у Вінниці, включаючи поїздки на місця для підготовки та участі у спільних оцінках та/або сприяння діяльності з розбудови потенціалу.
 • Сприяє покращенню координації між партнерами Руху, зокрема шляхом встановлення зв’язків та забезпечення обміну інформацією з іншими партнерами Руху, присутніми/активними в зоні відповідальності проектного офісу штаб-квартири URCS у Вінниці.
 • Сприяє інституційній звітності, для якої потрібен внесок від Департаменту стратегічного партнерства та міжнародних відносин.
 • Бере активну участь у житті та аналізі Департаменту стратегічного партнерства та міжнародних відносин URCS.
 • Організує заходи та зустрічі високого рівня.
 • Допомогає делегатам в оформленні віз.
 • Підтримує філії URCS у відповідності з проектним офісом штаб-квартири URCS у Вінниці в управлінні співробітництвом та спільними програмами з міжнародними партнерами.
 • Перекладає усно та письмово.
 • Здійснює будь-яку іншу діяльність, яка може бути пов’язана з перерозподілом завдань між членами Департаменту стратегічного партнерства та міжнародних відносин.
 • Завдання та обов’язки, визначені вище, не є вичерпними та можуть змінюватися залежно від потреб організації.

Товариство Червоного Хреста України пропонує:

 • Цікаву, різноманітну та багатозадачну роботу.
 • Можливість допомогти українському народу.
 • Участь у тренінгах та семінарах в Україні та за кордоном.
 • Працевлаштування згідно КЗпП.
 • Своєчасну виплату заробітної плати.

Розташування: м.Вінниця.

Якщо вас зацікавила дана вакансія, надішліть резюме на адресу vacancy@redcross.org.ua. Усі заявки розглядатимуться на постійній основі, і відділ кадрів може зв’язатися з відповідними кандидатами до кінцевого терміну подання, оскільки така рання заявка заохочується.

Для співбесіди зв’яжуться лише з кандидатами, які повністю відповідають вимогам посади.

 

International Cooperation Officer (Vinnytsia)

POSITION REQUIREMENTS 

 Minimum required knowledge & experience 

 • University degree or equivalent experience;
 • 2 years of work experience in similar field of activity
 • Excellent knowledge of spoken English, Ukrainian and Russian
 • Advanced computer knowledge
 • Negotiation skills
 • Capacity to adhere to URCS procedures

Personal Competencies

 • Genuine interest to work in humanitarian sector;
 • High level of motivation, commitment to accuracy;
 • Ability to demonstrate flexibility and taking initiatives;
 • Excellent communication and interpersonal skills;
 • Strong sense of responsibility;
 • Ability to work methodically with demonstrated analytical skills;

CORE RESPONSIBILITIES 

 • Contributes to the development of the partnership skills of the URCS HQ project office in Vinnytsia, including:
 • providing additional accompaniment and support to URCS operational and development departments (Relief, Logistics, Branch Development, Volunteer Management, Health and Care, etc.) in building strong partner-to-partner relationship with other international and domestic institutions / local authorities in coordinated manner at the level of URCS HQ project office in Vinnytsia.
 • Maintains as required regular operational contacts with all Movement structures involved in the implementation of joint projects/programs with URCS HQ project office in Vinnytsia, including undertaking trips to the field to prepare and attend joint assessments and/or contribute to capacity-building activities.
 • Contributes to enhancing coordination among Movement partners, including by liaising and ensuring exchange of information with the other Movement partners present/active in the area of responsibility of URCS HQ project office in Vinnytsia.
 • Contributes to institutional reporting for which an input from the Strategic Partnership and International Relations Department is needed.
 • Actively participates in the life and reflection of the Strategic Partnership and International Relations Department of URCS.
 • Organization of high-level events and meetings.
 • Assistance to the delegates in visa obtaining.
 • Support to URCS branches in responsibility of URCS HQ project office in Vinnytsia in managing cooperation and joint programs with international partners.
 • Translation oral and written.
 • Undertakes any other activities as may be attributed following redistribution of tasks among the Strategic Partnership and International Relations Department members.

Location: Vinnytsia

If you are interested in this position, please send your application at vacancy@redcross.org.ua

All the applications will be reviewed on a rolling basis and HR may contact eligible candidates prior to the deadline for submission as such early application is encouraged.

Only short-listed candidates will be contacted for an interview.