Керівник/-ця відділу CVA – Cash and Vouchers (CVA) Department / Unit Head

Керівник/-ця відділу CVA – Cash and Vouchers (CVA) Department / Unit Head

Ціль:

Керівник/-ця відділу CVA працюватиме у співпраці з Товариством Червоного Хреста України (ТЧХУ), Міжнародною Федерацією Червоного Хреста (МФЧХ), іншими партнерами Руху, делегатами, НУО, місцевою владою та постраждалими громадами в рамках мандату Руху, щоб планувати, координувати та впроваджувати компонент CVA поточних заходів реагування з особливим акцентом на загальнонаціональних програмах CVA, пов’язаних із державними схемами.

Основні завдання та обов’язки:

 • Працюйте з технічними спеціалістами Movement Partners щодо готівки за такими напрямками:
 • Визначте, перегляньте та оновіть стратегію URCS CVA для коротко-, середньо- та довгострокової перспективи залучення всього відповідного персоналу URCS, особливо на рівні керівництва
 • Очолюйте та направляйте команду касового відділу щодо реалізації програм, у яких надається CVA
 • Сприяти CVA, щоб побудувати взаємодію, а також налагодити ефективну координацію та комунікацію в рамках URCS
 • Співкерувати координацією руху CVA від імені URCS
 • Представляйте URCS на ключовому національному форумі та мережах, таких як міжвідомчі технічні робочі групи та зустрічі донорів, де це можливо, а також на регіональних і міжнародних зустрічах, якщо це необхідно
 • За підтримки технічних спеціалістів Movement Partners плануйте, оцінюйте та досліджуйте потенційну співпрацю з відповідними міністерствами для надання готівки в масштабах у моделях соціального захисту (SRSP), що реагують на шоки.
 • Взаємодіюйте з відповідними міністерствами та ведіть переговори щодо потенційної співпраці SRSP
 • За підтримки Movement Partners технічні спеціалісти керують розробкою, налаштуванням та впровадженням схем SRSP
 • Будь-яке інше завдання, визначене керівництвом URCS як ключове

Навички та досвід:

 • Вища освіта у відповідній технічній галузі.
 • Мінімум два роки досвіду роботи з CVA у гуманітарному секторі/секторі розвитку.
 • Досвід у дослідницькій діяльності, зборі й аналізі даних, звітності.
 • Досвід доповідача для зовнішніх аудиторій та фасилітатора навчання.
 • Добре розуміння готовності/планування на випадок надзвичайних ситуацій і реагування на катастрофи в Національному товаристві.
 • Відмінні аналітичні навички зі здатністю впливати на тих, хто приймає рішення.
 • Чудові навички координації, включаючи здатність налагоджувати зв’язки з різними агентствами/окремими особами, організовувати заходи, визначати пріоритети роботи та забезпечувати плавний потік інформації та середовище співпраці та обміну інформацією.
 • Дипломатичність і хороші навички міжособистісного спілкування.
 • Здатність зберігати спокій під тиском і не випускати з уваги стратегічні пріоритети.
 • Здатність працювати самостійно та з людьми, які знаходяться в різних географічних точках та в інших організаціях.
 • Гарні комуникативні навички як англійською, так і українською мовами.

Розташування: м.Київ.

Примітка. Розташування ролі може змінюватися залежно від оперативних потреб, що може вимагати гнучкості з боку обраного кандидата. Очікується значна подорож.

Якщо вас зацікавила дана вакансія, надішліть своє резюме на адресу vacancy@redcross.org.ua. 

Розглядатимуться лише резюме англійською мовою. Усі заявки розглядатимуться на постійній основі, і відділ кадрів може зв’язатися з відповідними кандидатами до кінцевого терміну подання, оскільки така рання заявка заохочується. Для співбесіди зв’яжуться лише з кандидатами, які повністю відповідають посад.

 

 Cash and Vouchers (CVA) Department / Unit Head (Kyiv)

Purpose:

The CVA Departement Head will work in collaboration with the Ukrainian Red Cross Society (URCS), the International Federation of the Red Cross (IFRC), other Movement Partners, delegates, NGOs, local authorities and affected communities within the mandate of the Movement in order to plan, coordinate and implement the CVA component of ongoing response efforts with a special focus on Nationwide CVA Programmes linked to Government schemes.

Key tasks and responsibilities:

Work with Movement Partners technical specialists on cash on the following:

 1. Define, revise and update URCS CVA strategy for the short, mid and long-term engaging all relevant URCS staff specially at leadership level
 2. Lead and guide the Cash Department team on the implementation of Programmes where CVA is delivered
 3. Promote CVA, to build engagement and ownership, and establish effective coordination and communication within URCS
 4. Co-lead on the Movement Coordination on CVA on behalf of URCS
 5. Represent URCS in key national forum and networks such as inter-agency technical working groups and donor meetings wherever possible, and in regional and international meetings, as appropriate
 6. With the support of Movement Partners technical specialists map, assess and explore potential collaborations with the relevant Ministries to deliver Cash at scale in shock-responsive social protection (SRSP) models.
 7. Engage with the relevant Ministries and lead the conversations around potential SRSP collaborations
 8. With the support of Movement Partners technical specialists lead on the design, set up and implementation of the SRSP schemes
 9. Any other task as identified as key from URCS leadership

Skills and experience:

 • A post-graduate degree in an appropriate technical field.
 • A minimum of two years’ work experience with CVA in the humanitarian/development sector.
 • Experience in research, data collection and analysis, and reporting.
 • Experience as a presenter to external audiences and as a training facilitator.
 • Good understanding of preparedness/contingency planning and disaster response within the National Society.
 • Excellent analytical skills with ability to influence decision-makers.
 • Excellent coordination skills, including the ability to liaise with various agencies/individuals, organize events, prioritize work and ensure a smooth flow of information and an environment of cooperation and information-sharing.
 • Diplomacy and good interpersonal skills.
 • Capacity to remain calm under pressure and not lose sight of strategic priorities.
 • Ability to work independently and with people located in different geographical locations and in other organizations.
 • Strong communication ability in both English and Ukrainian.

Location: Kyiv

Note: The location of the role may change based on operational needs, which may require flexibility on the part of the selected candidate. Significant travel is to be expected.

If you are interested in this position, please send your application vacancy@redcross.org.ua. All the applications will be reviewed on a rolling basis and HR may contact eligible candidates prior to the deadline for submission as such early application is encouraged.

Only short-listed candidates will be contacted for an interview.