Project Assistant

Project Assistant

The National Committee of the Ukrainian Red Cross Society (URCS) announces a competition for the position of Project Assistant

The Ukrainian Red Cross Society is the largest humanitarian organization in Ukraine, which is one of the first to respond to all emergencies in the country and provide assistance to those who need it most.

Job purpose:

The Ukrainian Red Cross Society (URCS) is looking for a Project Assistant to join the Resource Mobilisation unit (RM unit). The main mission of the RM unit is to build sustainable and trusting relationships with donors with the objective to retain and grow the income, so that the URCS can help as many people in need in Ukraine as possible.

Some of the donations grow into fully-fledged projects and are supported directly by the RM unit. You will be responsible for helping these projects run smoothly.

In this position you will primarily work with the extensive network of the regional URCS branches, as well as engage with partners and donors. You will build amiable relationships with the local (regional) URCS coordinators to make sure we deliver the expected results in terms of the coverage and reporting.

Your responsibilities will include:

 • communication with the regional URCS organizations,
 • coordinating the humanitarian aid allocation across Ukraine,
 • filing internal purchase requests with the respective department,
 • gathering reports,
 • administering internal and external paperwork,
 • facilitating the creation of communication materials to satisfy donors’ needs (through engagement of different departments/contractors), etc.

Essential Tasks:

Humanitaria aid allocation and coordination

 • Communicate with the regional URCS organizations to discover their needs
 • Create purchase request with the relevant department (internal)
 • Communicate with suppliers (external)
 • Oversee the delivery of the aid
 • Administer internal and external paperwork

Reporting

 • Gather reports from the regional URCS organizations
 • Make sure all the paperwork is consistent and all the numbers add up
 • Facilitate creation of communication materials to satisfy donors’ needs (engage respective departments/contractors)

Facilitation of fundraising activities and projects implementation

 • Assisting to Corporate Fundraising Manager in his fundraising efforts and fundraising projects implementation

Additional Tasks:

 • Miscellaneous

Requirements:

 • University degree in a relevant field (marketing, business administration, management, communications, or international relations, etc)
 • 1 year of Proven work experience on the Project assistant/coordinator/manager position or similar role
 • Experience of working for an international organization, NGO or in a corporate environment with an international scope
 • Excellent written and verbal communication skills
 • Strong interpersonal skills with the ability to build and maintain positive relationships at all levels
 • Good negotiation, networking and sociability
 • Strong drive for results: ability to meet and exceed goals
 • Not afraid to take responsibility
 • Proficiency in MS Office and a good level of computer literacy
 • Strong attention to detail
 • Demonstrated project management skills, which includes budget management, planning, forecasting, and reporting
 • Ability to work both independently and in a team
 • Fluent spoken and written Ukrainian
 • English (upper-intermediate or higher)

The Ukrainian Red Cross Society offers:

 • Interesting, diverse and multitasking work;
 • Employment in accordance with the Labor Code;
 • Timely payment of salary;
 • A friendly and close-knit team of like-minded people;
 • Participation in trainings and seminars in Ukraine and abroad;
 • Unique experience in the largest public organization in Ukraine.

Location: Kyiv.

If you are interested in this position, please send your CV and Cover letter to vacancy@redcross.org.ua.

Due to a large number of requests, we contact candidates who fully meet the requirements of the vacancy.

______________________________________________

Національний комітет Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) оголошує конкурс на посаду Асистента/-ки проєкту

Товариство Червоного Хреста України є найбільшою гуманітарною організацією в Україні, яка однією з перших реагує на всі надзвичайні ситуації в країні та надає допомогу тим, хто її найбільше потребує.

Мета вакансії:

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) шукає Асистента проєкту для приєднання до підрозділу мобілізації ресурсів. Основна місія відділу – будувати стійкі та довірливі відносини з донорами з метою утримання та збільшення доходів, щоб ТЧХУ могло допомогти якнайбільшій кількості людей в Україні.

Деякі пожертви перетворюються в повноцінні проєкти та отримують підтримку безпосередньо від Відділу мобілізації ресурсів. Ви будете відповідальні за допомогу у веденні цих проєктів.

На цій посаді ви в основному будете працювати з обширною мережею регіональних відділень ТЧХУ, а також взаємодіяти з партнерами та донорами. Ви будете будувати дружбу з координаторами місцевих (регіональних) відділень ТЧХУ, щоб забезпечити виконання очікуваних результатів з покриття та звітності.

Ваші обов’язки будуть включати:

 • взаємодію з регіональними організаціями ТЧХУ,
 • координацію розподілу гуманітарної допомоги по всій Україні,
 • подання внутрішніх запитів на закупівлю в відповідний відділ,
 • збір звітів,
 • ведення внутрішньої та зовнішньої документації,
 • сприяння створенню комунікаційних матеріалів для задоволення потреб донорів (залучаючи відповідні відділи/підрядників) та інше.

Основні завдання:

 • Координація розподілу та алокації гуманітарної допомоги.
 • Звітність.
 • Сприяння проведенню фондових заходів та реалізації проєктів.

Вимоги:

 • Вища освіта в суміжній галузі (маркетинг, бізнес-адміністрування, управління, комунікації чи міжнародні відносини та інше).
 • 1 рік підтвердженого досвіду роботи на посаді асистента/координатора/менеджера проєкту чи аналогічній посаді.
 • Досвід роботи для міжнародної організації, НУО чи в корпоративному середовищі з міжнародним охопленням.
 • Відмінні письмові та усні навички комунікації.
 • Здатність будувати та утримувати позитивні відносини на всіх рівнях.
 • Гарні навички переговорів, мережі та комунікабельність.
 • Висока мотивація до досягнення результатів: здатність досягати та перевершувати поставлені цілі.
 • Не боятися брати на себе відповідальність.
 • Володіння MS Office та високий рівень комп’ютерної грамотності.
 • Велика увага до деталей.
 • Підтверджені навички управління проєктами, включаючи управління бюджетом, планування, прогнозування та звітність.
 • Здатність працювати як самостійно, так і в команді.
 • Вільне усне та письмове володіння українською мовою.
 • Англійська мова (upper-intermediate чи вище).

Товариство Червоного Хреста України пропонує:

 • Цікаву, різноманітну та багатозадачну роботу.
 • Трудове наймання відповідно до Кодексу праці.
 • Своєчасну виплату заробітної плати.
 • Дружній та згуртований колектив однодумців.
 • Участь у тренінгах та семінарах в Україні та за кордоном.
 • Унікальний досвід у найбільшій громадській організації в Україні.

Місце роботи: Київ.

Якщо вас зацікавила ця посада, будь ласка, надсилайте своє резюме та супровідний лист на адресу vacancy@redcross.org.ua.

З урахуванням великої кількості заявок ми зв’яжемося лише з кандидатами, які повністю відповідають вимогам вакансії.

Share this post