Media Center Manager

Media Center Manager

The National Committee of the Ukrainian Red Cross Society (URCS) announces a competition for the position of Media Center Manager

The Ukrainian Red Cross Society is the largest humanitarian organization in Ukraine, which is one of the first to respond to all emergencies in the country and provide assistance to those who need it most.

Job purpose

Your role as Media Center Manager a will be is responsible for strategically planning, executing, and overseeing media events and collaborations with international URCS partners. The primary objective of this role is to enhance awareness, participation, and the positive image of the company through the effective utilization of media resources, ultimately strengthening its position in the international market.

This role requires strategic thinking, a high level of responsibility, and effective leadership to achieve success in the field of international communication and collaboration.

Essential Tasks:

 • Strategic Media Event Planning: Develop and implement strategies for media events to facilitate interaction and collaboration with international partners.
 • International Collaboration Management: Actively engage with international partners, establish and manage relationships to achieve common goals.
 • Media Communications: Ensure the effective use of various media channels to enhance the company’s awareness and reputation on an international scale.
 • Partnership Development: Actively seek and develop strategic partnerships to support international initiatives.
 • Event Management: Organize and manage international events, including conferences, exhibitions, and other related activities.
 • Analysis and Reporting: Conduct analysis of media event results and prepare reports for internal and external stakeholders.

Additional Tasks:

 • Develop engaging and relevant content for various media platforms, ensuring consistency with the URCS messaging and brand identity.
 • Monitor international media coverage, staying informed about industry trends, competitor activities, and potential issues that may impact the URCS reputation.
 • Develop and maintain crisis communication plans to address potential issues promptly and effectively, minimizing negative impact on the URCS image.

Requirements:

 • Bachelor’s degree in Communications, Public Relations, Journalism, Marketing, or a related field.
 • Minimum of 5 years of experience in communication campaigns, and marketing preferably within a nonprofit or similar environment.
 • Using various digital communication tools and platforms, including social media, email marketing, content management systems.
 • Highly computer literate with capability in email, MS Office, and related business and communication tools.
 • Proven experience in developing and implementing successful communication strategies.
 • Excellent writing, editing and proofreading skills.
 • Experience of working with social networks and different media outlets.
 • Knowledge of current trends in communication and marketing.
 • Strong media relations expertise, with experience in managing press releases and engaging with journalists.
 • Ability to work under pressure and according to tight deadlines.
 • English – Professional Working Proficiency.
 • Ukrainian – Full Professional Proficiency.

The Ukrainian Red Cross Society offers:

 • Interesting, diverse and multitasking work
 • Employment in accordance with the Labor Code
 • Timely payment of salary
 • A friendly and close-knit team of like-minded people
 • Participation in trainings and seminars in Ukraine and abroad
 • Unique experience in the largest public organization in Ukraine
 • Participation in training and seminars in Ukraine and abroad
 • Interesting, diverse, and multitasking work
 • International networking and partnership.

Location: Kyiv.

If you are interested in this position, please send your CV and Cover letter to vacancy@redcross.org.ua.

Due to a large number of requests, we contact candidates who fully meet the requirements of the vacancy.

_________________________________________

Національний комітет Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) оголошує конкурс на посаду менеджера медіа-центру

Товариство Червоного Хреста України – найбільша гуманітарна організація в Україні, яка однією з перших реагує на всі надзвичайні ситуації в країні та надає допомогу тим, хто її найбільше потребує.

Мета вакансії:

Ваша роль як менеджера медіа-центру полягатиме у стратегічному плануванні, реалізації та контролі медіа-заходів та співпраці з міжнародними партнерами Товариства Червоного Хреста України. Основною метою цієї ролі є підвищення обізнаності, участі та позитивного іміджу компанії через ефективне використання медіа-ресурсів, що в кінцевому підсумку зміцнює її позиції на міжнародному ринку.

Ця роль вимагає стратегічного мислення, високого рівня відповідальності та ефективного лідерства для досягнення успіху у сфері міжнародної комунікації та співпраці.

Основні завдання:

 • Стратегічне планування медіа-заходів: Розробляти та впроваджувати стратегії медіа-заходів для сприяння взаємодії та співпраці з міжнародними партнерами.
 • Управління міжнародною співпрацею: Активно взаємодіяти з міжнародними партнерами, налагоджувати та управляти відносинами для досягнення спільних цілей.
 • Медіа-комунікації: Забезпечення ефективного використання різних медіа-каналів для підвищення впізнаваності та репутації компанії на міжнародному рівні.
 • Розвиток партнерства: Активно шукати та розвивати стратегічні партнерства для підтримки міжнародних ініціатив.
 • Менеджмент подій: Організація та управління міжнародними заходами, включаючи конференції, виставки та інші пов’язані з ними заходи.
 • Аналіз та звітність: Проведення аналізу результатів медіа-заходів та підготовка звітів для внутрішніх та зовнішніх зацікавлених сторін.

Додаткові завдання:

 • Розробляти цікавий та актуальний контент для різних медіа-платформ, забезпечуючи відповідність меседжам та ідентичності бренду ТЧХУ.
 • Моніторинг висвітлення в міжнародних ЗМІ, інформування про галузеві тенденції, діяльність конкурентів та потенційні проблеми, які можуть вплинути на репутацію ТЧХУ.
 • Розробляти та підтримувати кризові комунікаційні плани для швидкого та ефективного вирішення потенційних проблем, мінімізуючи негативний вплив на імідж ТЧХУ.

Вимоги до кандидатів:

 • Ступінь бакалавра в галузі комунікацій, зв’язків з громадськістю, журналістики, маркетингу або суміжних галузях
 • Мінімум 5 років досвіду роботи в комунікаційних кампаніях та маркетингу, бажано в неприбутковій організації або подібному середовищі
 • Використання різних цифрових комунікаційних інструментів та платформ, включаючи соціальні мережі, електронний маркетинг, системи управління контентом
 • Високий рівень комп’ютерної грамотності з можливістю роботи з електронною поштою, MS Office та пов’язаними з ним бізнес-інструментами та інструментами комунікації
 • Підтверджений досвід розробки та реалізації успішних комунікаційних стратегій
 • Відмінні навички письма, редагування та коректури
 • Досвід роботи з соціальними мережами та різними засобами масової інформації
 • Знання сучасних тенденцій у сфері комунікацій та маркетингу
 • Сильна експертиза у сфері зв’язків зі ЗМІ, з досвідом роботи з прес-релізами та взаємодії з журналістами
 • Здатність працювати під тиском та у стислі терміни
 • Англійська мова – професійний робочий рівень
 • Українська мова – повне професійне володіння

Товариство Червоного Хреста України пропонує:

 • Цікаву, різноманітну та багатозадачну роботу;
 • Працевлаштування відповідно до Кодексу законів про працю;
 • Своєчасну виплату заробітної плати;
 • Дружній та згуртований колектив однодумців;
 • Участь у тренінгах та семінарах в Україні та за кордоном;
 • Унікальний досвід роботи в найбільшій громадській організації України;
 • Участь у тренінгах та семінарах в Україні та за кордоном;
 • Цікава, різноманітна та багатозадачна робота;
 • Міжнародний нетворкінг та партнерство.

Робоче місце: Київ.

Якщо Вас зацікавила ця вакансія, будь ласка, надсилайте своє резюме та супровідний лист на електронну адресу: vacancy@redcross.org.ua.

У зв’язку з великою кількістю запитів, ми зв’язуємося з кандидатами, які повністю відповідають вимогам вакансії.

Share this post