Safeguarding Officer

Safeguarding Officer

Ukrainian Red Cross Society (URCS) opens a vacancy for the position of Safeguarding Officer in Protection, Gender Equality and Inclusion Unit of the Quality Control and Reporting Department

The Ukrainian Red Cross Society is the largest humanitarian organization in Ukraine, which is one of the first to respond to all emergencies in the country and provide assistance to those who need it most.

Job purpose

The Safeguarding Officer will be responsible for the institutional and operational implementation of Safeguarding in the work of the URCS by implementing relevant policies, standards, rules, instructions for employees and volunteers of the URCS, principles, as well as mechanisms for responding to their violations. The Safeguarding Officer will be responsible for raising awareness of the URCS employees and volunteers about Safeguarding norms, rules and principles through trainings, seminars and other educational activities. The performance evaluation criteria for the Safeguarding Officer are reporting and compliance of activities with the approved sectoral plan of the Protection, Gender Equality and Inclusion Department.

Job duties and responsibilities:

 • Participation in the institutional development of URCS by developing and disseminating Safeguarding policies;
 • Implementation of Safeguarding in URCS operational activities by implementing Safeguarding approaches, principles, policies, instructions, requirements and standards;
 • Raising awareness of Safeguarding among the Society employees and volunteers by conducting trainings and creating information materials;
 • Professional involvement at the stages of assessment, planning, monitoring, documentation and reporting of the department’s Safeguarding-related activities;
 • Ensuring cooperation, coordination and integration of Safeguarding activities into the URCS programs and services;
 • Creating and implementing a mechanism for responding to cases of violation of the principles of Safeguarding policy among employees, volunteers and beneficiaries of the URCS;
 • Participation in the control of program expenses related to Safeguarding within the agreed budget in accordance with donor requirements;
 • Participation in the preparation and timely submission of monthly, quarterly and annual reports;
 • Coordinate training seminars, workshops and other Safeguarding-related activities to build capacity and raise awareness of the URCS staff and volunteers at the national and regional levels;
 • Implementation of the planned Safeguarding activities and monitoring;
 • Create and promote the improvement of referral mechanisms for victims of violence;
 • Promote coordination of the URCS activities between different departments, employees, volunteers of the URCS at the national and regional levels;
 • Establish links with governmental and non-governmental organizations specializing in Safeguarding activities at the national and local levels.

Additional duties:

 • Actively work towards the achievement of the URCS goals
 • Abide by and work in accordance with the Red Cross Movement principles
 • Perform any other work-related duties and responsibilities that may be assigned by the line manager.

Position requirements:

 • Higher education in the relevant field of study (sociology, human resources management, law, education or related fields).
 • Hand on experiences of at least 2 years with special focus on human rights.
 • Knowledge of Ukrainian is free and English level is not less than Upper-Intermediate.
 • Demonstrate project management experiences and grant management.
 • Experience in conducting trainings.
 • Skills in report writing and monitoring and evaluation.

Competencies:

 • Communication
 • Collaboration and Teamwork
 • Decision Making
 • National Society and Customer Relations
 • Creativity and Innovation
 • Building Trust.

The Ukrainian Red Cross Society offers:

 • Interesting, diverse and multitasking work;
 • Employment in accordance with the Labor Code;
 • Timely payment of salary;
 • A friendly and close-knit team of like-minded people;
 • Participation in trainings and seminars in Ukraine and abroad.
 • Unique experience in the largest public organization in Ukraine

Location: Kherson.

If you are interested in this position, please send your CV and Cover letter in English to vacancy@redcross.org.ua as interviews will be provided in English.

Due to a large number of requests, we contact candidates who fully meet the requirements of the vacancy.

__________________________________________

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) відкриває конкурс на посаду Фахівця / Фахівчині відділу Захисту, Гендерної рівності та Інклюзії Департаменту контролю, якості та звітності

Мета посади

Даний фахівець відповідатиме за інституційну та операційну імплементацію Safeguarding в роботу ТЧХУ шляхом впровадження відповідних політик, стандартів, правил, інструкцій для співробітників та волонтерів ТЧХУ, принципів, а також механізмів реагування на їхні порушення. Фахівець відповідатиме за підвищення рівня обізнаності співробітників та волонтерів ТЧХУ щодо норм, правил та принципів Safeguarding шляхом проведення тренінгів, семінарів та інших навчальних заходів. Критеріями оцінювання результативності фахівця є звітність та відповідність активностей до затвердженого секторального плану відділу Захисту, Гендерної рівності та Інклюзії.

Завдання та обов’язки:

 • Участь в інституційному розвитку ТЧХУ шляхом розробки та поширення політик Safeguarding;
 • Впровадження Safeguarding в операційну діяльність ТЧХУ шляхом імплементації підходів, принципів, політик, інструкцій, вимог та стандартів Safeguarding;
 • Підвищення рівня обізнаності щодо Safeguarding серед працівників та волонтерів ТЧХУ шляхом проведення тренінгів та створення інформаційних матеріалів;
 • Професійна залученість на етапах оцінки, планування, моніторингу, документації та звітування відділу щодо активностей, пов’язаних із Safeguarding;
 • Забезпечення співпраці, координації та інтеграції діяльності Safeguarding у програми та послуги ТЧХУ;
 • Створення та імплементація механізму реагування на випадки порушення принципів політики С Safeguarding серед працівників, волонтерів та бенефіціарів ТЧХУ;
 • Участь в контролі програмних витрат, які стосуються Safeguarding в межах узгодженого бюджету відповідно до вимог донорів;
 • Участь у підготовці та своєчасному поданні щомісячних, щоквартальних та річних звітів;
 • Координація навчальних семінарів, тренінгів та інших заходів пов’язаних з Safeguarding з метою розвитку спроможності та підвищення обізнаності працівників та волонтерів ТЧХУ на національному та регіональному рівнях;
 • Реалізація запланованих заходів з Safeguarding та здійснення моніторингу;
 • Створювати та сприяти покращенню механізмів перенаправлень для постраждалих від насильства;
 • Сприяти зміцненню координації Safeguarding діяльності ТЧХУ між різними відділами, співробітниками, волонтерами ТЧХУ на національному та обласному рівнях;
 • Сприяти налагодженню зв’язків з урядовими та неурядовими організаціями, які спеціалізуються на Safeguarding діяльності на національному та місцевому рівнях.

Додаткові обов’язки:

 • Вести активну роботу по досягненню цілей ТЧХУ
 • Дотримуватися принципів Червонохресного руху та працювати відповідно до них
 • Виконувати будь-які інші, пов’язані з роботою завдання та обов’язки за дорученням безпосереднього керівника.

Вимоги до посади:

 • Повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (cоціологія, управління персоналом, правознавство, освіта або суміжні галузі)
 • Досвід роботи у сфері захисту прав людини (від 2 років)
 • Вільне володіння українською мовою та знання англійської мови на рівні вище середнього або вільного
 • Досвід управління проектами та грантами
 • Досвід реалізації програм
 • Досвід проведення тренінгів
 • Навички написання звітів, моніторингу та оцінки.

Компетенції:

 • Спілкування
 • Співпраця та робота в команді
 • Вміння приймати рішення
 • Співпраця з партнерами/підрядниками, місцевими організаціями
 • Вміння застосовувати нестандартні/інноваційні рішення в роботі
 • Побудова довіри.

Товариство Червоного Хреста України пропонує:

 • Цікаву, різноманітну та багатозадачну роботу;
 • Працевлаштування згідно КЗпП;
 • Своєчасну виплату заробітної плати;
 • Дружній і згуртований колектив однодумців;
 • Участь у тренінгах та семінарах в Україні та за її межами;
 • Унікальний досвід роботи в найбільшій громадській організації України.

Робоче місце: Херсон.

Випробувальний термін – 3 місяці.

Якщо вас зацікавила ця вакансія, будь ласка, надішліть своє резюме та мотиваційний лист англійською мовою на vacancy@redcross.org.ua, оскільки співбесіди будуть проводитися повністю англійською мовою.

У зв’язку з великою кількістю запитів ми зв’язуємося з кандидатами, які повністю відповідають вимогам вакансії

Share this post