Director of Programmes

Director of Programmes

Ukrainian Red Cross Society (URCS) opens a vacancy for the position of Director of Programmes

The Ukrainian Red Cross Society is the largest humanitarian organisation in Ukraine, which is one of the first to respond to all emergencies in the country and provide assistance to those who need it most.

Job proposal
The Director of Programmes is a part of the core Extended Senior Management Team of Ukrainian Red Cross Society (URCS) and overseas strategic development and implementation of programmes and projects of six programmatic URCS departments: Healthcare, Disaster Management, Protection and Education, Recovery, Rehabilitation and Support. The Director of Programmes directly reports to Deputy Director General for Programmes Development and Quality and indirectly reports to Deputy Director General on Organizational Development and Strategy.

Structure
Reports to Deputy Director General for Programmes Development and Quality
Directly Manages Staff: between 7-10. Size of the Departments Avrg 20-30 people

JOB DUTIES AND RESPONSIBILITIES
Programmes Development

 • Work with the URCS Deputy Director General for Organizational Development and Strategy and Programmes Strategy Coordinator to support develop and/or revise strategic vision for programmes, including separate strategies documents, procedures and bylaws
 • Work Jointly with Service Standardization Unit and Digital Transformation Unit to improve quality of support provided and probe for private and public sector funding opportunities
 • Work with Red Cross and Red Crescent Movement on research, assessments, internal and external engagements to improve programmes processes and positioning
 • Incorporate best programmatic practises into the organizational development and jointly with the Organizational Development Department and Branch Development Unit ensure high standard of compliance across 200+ branches of the Ukrainian Red Cross
 • Jointly with the Chief Risk Officer develop data quality and security protocols and policies for Programmes. Ensure ownership of the processes through the appropriate SOPs
 • Six Departments and PMO staff management and staff development
 • Represent the URCS in global and national forums

Programmes Operations

 • Work with the URCS Deputy Director for Programmes Development and Quality and work with the Head of Project Management Office (PMO) to timely implement existing projects with necessary quality standards
 • Ensure communication of the Programmes strategies and plans to properly inform Proposal Development and Grant Management Unit
 • Jointly with PMO Create trackers and tools to control execution of programmes and projects
 • Be responsible for quality projects and programmes, timely address changes and problems
 • Work with the URCS’s Departments to map their processes and work with the Programmes to ensure high level of complimentarity
 • Co-lead RCRC Movement Emergency Operational Meetings (MEOPS)
 • Work with Red Cross and Red Crescent Movement on joint operational strategies, including support to Movement Partners work in different regions
 • Ensure IASC Clusters reporting (jointly with IM Unit) and coordination engagement with UN agencies
 • Engagement with GoU Ministries to present, improve, revise joint projects and programmes
 • Represent the URCS in global and national forums

POSITION REQUIREMENTS

 • Master’s Degree or higher in a relevant field
 • Additional certification in the following: M&E, PM / PMBOK / PRINCE 2
  Experience​
 • Minimum of 7 years of relevant work experience with an International Humanitarian Organisations
 • Experience in training and supporting staff
 • Knowledge on organizational development
  Knowledge and Skills
 • Basic knowledge of the Red Cross Red Crescent Movement
 • Analytical and communication skills and ability to assimilate and process information for wide-ranging audiences
 • Proficiency and self-supporting in computers (Windows, Microsoft Office, Email, Internet, social network, etc.)
 • Report writing
 • Documentation preparation/presentation and computer-based production skills
 • Strong quantitative and qualitative analysis skills

Languages

 • Proficiency in reading, writing and speaking English and Ukrainian
  Competencies
 • Communication
 • Collaboration and Team Work
 • Judgment & Decision Making
 • Creativity & Innovation
 • Building trust

Location: Kyiv.

If you are interested in this position, please send your CV and Cover letter in English to vacancy@redcross.org.ua as interviews will be provided in English.

Due to a large number of requests, we contact candidates who fully meet the requirements of the vacancy.

_________________________________

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) оголошує конкурс на посаду Директора з ведення програм та проєктів

Товариство Червоного Хреста України – найбільша гуманітарна організація в Україні, яка однією з перших реагує на всі надзвичайні ситуації в країні та надає допомогу тим, хто її найбільше потребує.

Опис посади:

Директор з ведення програм є частиною основної розширеної команди вищого керівництва Товариства Червоного Хреста України, що сприяє стратегічному розвитку за кордоном та реалізації програм і проєктів шести програмних департаментів організації: охорони здоров’я, управління надзвичайними ситуаціями, захисту та освіти, розбудови та відновлення внаслідок надзвичайних ситуацій, реабілітації та підтримки.

Структура

Директор з ведення програм напряму підзвітний Заступнику Генерального директора з розвитку та якості програм і опосередковано підпорядковується Заступнику генерального директора з організаційного розвитку та стратегії.

Безпосередньо керує командою у 7-10 осіб. Розмір департаментів у середньому 20-30 осіб.

ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Розробка програм

 • Співпраця із Заступником Генерального Директора ТЧХУ з організаційного розвитку та стратегії та Координатором стратегії програм для підтримки розробки та/або перегляду стратегічного бачення програм, включаючи окремі стратегічні документи, процедури та підзаконні акти.
 • Спільна робота з Відділом стандартизації послуг та Відділом цифрової трансформації для покращення якості наданої підтримки та дослідження можливостей фінансування приватного та державного секторів.
 • Робота спільно з Рухом Червоного Хреста та Червоного Півмісяця над дослідженнями, оцінками, внутрішнім та зовнішнім залученням для покращення програмних процесів та позиціонування.
 • Впровадження найкращих програмних практик в організаційний розвиток та забезпечення спільно з Відділом організаційного розвитку та Відділом розвитку філій високих стандартів відповідності у 200+ відділеннях Українського Червоного Хреста.
 • Розробка протоколів та політик якості даних і безпеки для програм спільно з головним спеціалістом з управління ризиками; забезпечення володіння процесами через відповідні СОП.
 • Управління персоналом PMO та розвиток персоналу.
 • Представництво ТЧХУ на глобальних і національних форумах.

Програмні операції

 • Співпраця із Заступником Генерального Директора ТЧХУ з розвитку програм та якості та Керівником офісу управління проектами (PMO) для своєчасної реалізації існуючих проектів з дотриманням необхідних стандартів якості.
 • Передача стратегій і планів програм для належного інформування відділу розробки пропозицій та управління грантами.
 • Спільно з PMO створення трекерів та інструментів для контролю за виконанням програм і проектів.
 • Відповідальність за якісні проекти та програми, вчасне реагування на зміни та проблеми.
 • Співпраця з департаментами ТЧХУ для складання карту їхніх процесів і робота з програмами для забезпечення високого рівня компліментарності.
 • Спільне керівництво надзвичайними оперативними нарадами Руху ЧХЧП (MEOPS)
 • Співпраця з Рухом Червоного Хреста та Червоного Півмісяця над спільними операційними стратегіями, включаючи підтримку роботи партнерів Руху в різних регіонах.
 • Забезпечення звітності кластерів IASC (спільно з підрозділом IM) і координацію взаємодії з агентствами ООН.
 • Взаємодія з міністерствами Уряду України для представлення, вдосконалення, перегляду спільних проектів і програм.
 • Представництво ТЧХУ на глобальних і національних форумах

ВИМОГИ ДО ПОСАДИ

 • Ступінь магістра або вище у відповідній галузі
 • Додаткова сертифікація в наступному: M&E, PM / PMBOK / PRINCE 2

Досвід:

 • Мінімум 7 років відповідного досвіду роботи в міжнародних гуманітарних організаціях
 • Досвід навчання та підтримки персоналу
 • Знання організаційного розвитку.

Знання та навички:

 • Базові знання про рух Червоного Хреста та Червоного Півмісяця
 • Аналітичні та комунікативні навички, здатність засвоювати та обробляти інформацію для широкої аудиторії
 • Хороші навички роботи з комп’ютером (Windows, Microsoft Office, електронна пошта, Інтернет, соціальна мережа тощо)
 • Написання звітів
 • Підготовка презентацій та документації
 • Сильні навички кількісного та якісного аналізу.

Мови: вміння читати, писати та розмовляти англійською та українською мовами на професійному рівні.

Компетенції:

 • Комунікація
 • Співпраця та робота в команді
 • Судження та прийняття рішень
 • Творчість та інновації
 • Побудова довіри

Товариство Червоного Хреста України пропонує:

 • Цікаву, різноманітну та багатозадачну роботу;
 • Працевлаштування згідно КЗпП;
 • Своєчасну виплату заробітної плати;
 • Дружній і згуртований колектив однодумців;
 • Участь у тренінгах та семінарах в Україні та за її межами.
 • Унікальний досвід роботи в найбільшій громадській організації України

Робоче місце: Київ.

Якщо вас зацікавила ця вакансія, будь ласка, надішліть своє резюме та супровідний лист англійською мовою на vacancy@redcross.org.ua, оскільки співбесіди можуть проводитись англійською мовою.

У зв’язку з великою кількістю запитів ми зв’язуємося з кандидатами, які повністю відповідають вимогам вакансії.

Share this post