Фахівець/-чиня з розвитку фандрейзингу

Фахівець/-чиня з розвитку фандрейзингу

Ukrainian Red Cross Society (URCS) opens a vacancy for the position of Fundraising Development Officer

The Ukrainian Red Cross Society is the largest humanitarian organisation in Ukraine, which is one of the first to respond to all emergencies in the country and provide assistance to those who need it most

Job proposal
Fundraising development is one of the cornerstones in resource mobilization capacity building for National Societies who are starting their journey in financial sustainability. (Systematic fundraising from individuals can offer many benefits, including unearmarked income generation, public awareness raising, income diversification etc.)

The purpose of this role is to support the Regional Branches and the Interregional Office in developing and launching fundraising capacities; to provide ongoing guidance to project co-ordinators and help identify new opportunities in committed giving campaigns.
The Officer will provide support to the Regional Branches and Interregional Office to plan and implement relevant activities and will support the coordination of regional, national, and cross-border resource mobilization projects and data gathering.

Job duties and responsibilities

  • In close cooperation with National Committee and Head of Interregional Office, provide support in the development of integrated and multi-channel fundraising campaigns.
  • Manage, support, and develop imaginative fundraising activities, some of which will be events-based.
  • Researching potential sponsors (Including among local businesses SMEs).
  • Supporting local branches during negotiations with partners. Preparation of letters of appeal, presentation materials, etc.
  • Contribute to bid writing for grant/trust applications.
  • Reviewing, and improving internal mini-grant applications Bravo (in collaboration with the Organizational Development Department).
  • Develop and coordinate web-based fundraising including social media in close collaboration with the Communication’s Department.
  • Maintaining the fundraising database and documents.
  • Draft a resource mobilization capacity development strategy and a KPI-driven action plan for regional organisation in close collaboration with the National Committee.
  • Carry out quarterly data gathering and reporting on income generation activities in the region. Provide guidance for strategic modifications in the regional development plans.
  • Monitoring and reporting on capacity building projects.
  • In coordination with the Head of Interregional Office, develop resourcing opportunities with institutional donors (including embassies, NGOs, funding circles, business collectives, partner National Societies, ICRC etc).
  • Carry out market studies.
  • Liaise with external agents to strengthen the delivery of resource mobilization, including fundraising activities, investment, and business opportunities.
  • Work closely with the Communication and Organizational Development teams to support building their resource mobilization capacities holistically.

Location: Lviv.

If you are interested in this position, please send your CV and Cover letter to vacancy@redcross.org.ua.

Due to a large number of requests, we contact candidates who fully meet the requirements of the vacancy.

_________________________________

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) оголошує конкурс на посаду спеціаліста з розвитку фандрайзингу

Товариство Червоного Хреста України – найбільша гуманітарна організація в Україні, яка однією з перших реагує на всі надзвичайні ситуації в країні та надає допомогу тим, хто її найбільше потребує.

Опис посади
Розвиток фандрейзингу є одним із наріжних каменів у розбудові потенціалу мобілізації ресурсів для національних товариств, які починають свій шлях до фінансової стійкості. (Систематичний фандрайзинг від окремих осіб може запропонувати багато переваг, у тому числі отримання нецільового доходу, підвищення обізнаності громадськості, диверсифікацію доходів тощо).

Метою цієї ролі є підтримка регіональних відділень і міжрегіонального офісу в розвитку та запуску можливостей фандрайзингу; надавати постійні вказівки координаторам проектів і допомагати визначати нові можливості в кампаніях добровільних пожертвувань.

Фахівець/-чиня надаватиме підтримку регіональним відділенням і міжрегіональним відділенням у плануванні та реалізації відповідних заходів, а також підтримуватиме координацію регіональних, національних і транскордонних проектів мобілізації ресурсів і збору даних.

Посадові обов’язки та відповідальність

  • У тісній співпраці з Національним комітетом та Головою Міжрегіонального офісу надати підтримку в розробці інтегрованих та багатоканальних кампаній із збору коштів.
  • Керуйте, підтримуйте та розвивайте творчі заходи зі збору коштів, деякі з яких будуть проводитися на основі подій.
  • Вивчення потенційних спонсорів (у тому числі серед місцевих підприємств МСП).
  • Підтримка місцевих відділень під час переговорів з партнерами. Підготовка листів-звернень, презентаційних матеріалів тощо.
  • Сприяти написанню тендерних пропозицій для грантових/трастових заявок.
  • Перегляд та вдосконалення внутрішніх заявок на міні-гранти Bravo (у співпраці з відділом організаційного розвитку).
  • Розробка та координація збору коштів через Інтернет, включаючи соціальні мережі, у тісній співпраці з Департаментом комунікацій.
  • Ведення бази даних та документів фандрайзингу.
  • У тісній співпраці з Національним комітетом розробити проект стратегії розвитку спроможності щодо мобілізації ресурсів і плану дій регіональної організації на основі KPI.
  • Проводити щоквартальний збір даних та звітність щодо доходної діяльності в регіоні. Надати вказівки щодо стратегічних змін у планах регіонального розвитку.
  • Моніторинг та звітність щодо проектів з підвищення потенціалу.
  • У координації з керівником Міжрегіонального офісу розробити можливості ресурсного забезпечення з інституційними донорами (включаючи посольства, НУО, фінансові кола, бізнес-колективи, партнерські національні товариства, МКЧХ тощо).
  • Проводити дослідження ринку.
  • Підтримуйте зв’язок із зовнішніми агентами для посилення мобілізації ресурсів, включаючи діяльність із збору коштів, інвестицій та можливостей для бізнесу.
  • Тісно співпрацюйте з командами комунікацій та організаційного розвитку, щоб підтримати комплексне нарощування їхнього потенціалу мобілізації ресурсів.

Умови:

  • Повний робочий день;
  • Передбачені службові відрядження в межах України;
  • Участь в навчальних тренінгах та семінарах;
  • Цікава, різнопланова і мультизадачна робота;
  • Працевлаштування згідно КЗпП (відпустка, лікарняні, виплата зп 2р на місяць).

Розташування: Львів.

Якщо вас зацікавила ця вакансія, будь ласка, надсилайте своє резюме та супровідний лист на vacancy@redcross.org.ua.

У зв’язку з великою кількістю запитів ми зв’язуємося з кандидатами, які повністю відповідають вимогам вакансії.

Share this post