Project Coordinator for the Luxembourg Red Cross in Ukraine

Project Coordinator for the Luxembourg Red Cross in Ukraine

Ukrainian Red Cross Society (URCS) opens a vacancy for the position of Project Coordinator for the mission of the Luxembourg Red Cross in Ukraine.

Purpose of the position
The purpose of the position is to coordinate all LRC health, water, sanitation, and shelter projects in Ukraine, which are carried out by the organization. The role would require planning, monitoring progress, reporting, and liaising with key contacts to ensure successful implementation of the projects. Project Coordinator will report to the Program Manager (expat).

Major Responsibilities

 • Responsible for client relations, maintaining schedule, and overall project status for health, WASH, and shelter projects.
 • Analyze, in cooperation with other team members, the health, WASH, and shelter needs and humanitarian environment linked to the LRC activities in Ukraine.
 • Must be able to establish project objectives, policies, procedures, and performance standards, all within the boundaries of the corporate policy guidelines.
 • Ensures that all project documents for LRC activities i.e. FTRs, Project proposal (PP), plan of action (PoA), and Memorandum of understanding (MoU) are available, signed by relevant parties where required, uploaded in the TS and filed in the office.
 • Using real-time job site information, the Project Coordinator ensures the project is running within the time frame of the project and all activities are in accordance with the schedule.
 • Must be efficient in the processing of changes to the project as it proceeds.
 • Translate documents from English to Ukrainian and Russian and vice versa.
 • Represent organization at Health Cluster, WASH Cluster, Shelter Cluster, and other relevant meetings.
 • Facilitate good cooperation and information sharing with URCS.
 • Prepare security updates on a weekly basis, liaison with ICRC, URCS branch office, civil and military authorities.
 • Provide support to Country Representative in meetings, planning, and implementation of the project.
 • Maintain professional relationships with URCS Kyiv, Dnipro, Sumy, and Donetsk regional branch in terms of information and documents sharing.

Knowledge skills and abilities

 • The following knowledge may be acquired by formal education, self-education, and prior experience, on the job training or special training provided by the organization.
 • Preference will be given to personnel with a university degree.
 • The successful candidate will have experience in coordinating health, water, sanitation, and shelter projects.
 • Fluent in English (reading and writing)
 • A good operational knowledge of Microsoft Windows, Office suite, scheduling software
 • Should possess the ability to cooperate, share, be a team player, willing to work under pressure with constant deadlines.

Location: Kyiv.

If you are interested in this position, please send your CV and Cover letter in English to vacancy@redcross.org.ua as applications will be reviewed by our foreign colleagues and interviews will be provided in English.

Due to a large number of requests, we contact candidates who fully meet the requirements of the vacancy.

_________________________________

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) відкриває конкурс на посаду Координатора / Координаторки проектів для місії Люксембурзького Червоного Хреста в Україні

Мета посади
Метою посади є координація всіх проектів LRC у сфері охорони здоров’я, водопостачання, санітарії та укриття в Україні, які реалізує організація. Ця роль вимагатиме планування,
моніторингу прогресу, звітування та зв’язку з ключовими контактами для забезпечення
успішної реалізації проектів. Координатор проектів буде підпорядковуватися Програмному менеджеру (експату).

Основні обов’язки:

 • Відповідати за відносини з клієнтами, дотримання графіка та загальний статус для проектів охорони здоров’я, миття та притулків.
 • Проаналізувати, у співпраці з іншими членами команди, потреби у сфері охорони здоров’я, WASH та притулку, а також гуманітарне середовище, пов’язане з діяльністю в Україні.
 • Здатність встановити цілі проекту, політику, процедури та стандарти продуктивності, і все це в межах керівних принципів корпоративної політики.
 • Гарантувати, що всі проектні документи для діяльності ЛЧХ, такі як FTR, проектна пропозиція (РР), план дій (РоА) та Меморандум про взаєморозуміння (MoU), є доступними, підписаними відповідними сторонами, якщо це необхідно, завантаженими в ТЗ та поданими в офісі.
 • Використовуючи інформацію про робоче місце в режимі реального часу, координатор проекту гарантує, що проект виконується в рамках проекту і всі заходи виконуються відповідно до графіка.
 • Повинен бути ефективним в обробці змін в проекті в міру його просування.
 • Перекладати документи з англійської на українську та російську і навпаки.
 • Представляти організацію на Кластері охорони здоров’я, Кластері WASH, Кластері притулків та інших відповідних зустрічах.
 • Сприяти тісній співпраці та обміну інформацією з ТЧХУ.
 • Щотижня готувати оновлення з питань безпеки, підтримувати зв’язок з МКЧХ,філіалом ТЧХ, цивільними та військовими органами влади.
 • Надання підтримки представнику країни на зустрічах.

Знання, навички та вміння:

 • Наступні знання можуть бути отримані шляхом формальної освіти, самоосвіти та попереднього досвіду під час професійної підготовки або спеціальної підготовки, що надається організацією.
 • Перевага надаватиметься персоналу з вищою освітою.
 • Успішний кандидат повинен мати досвід координації проектів у сфері охорони здоров’я, водопостачання, санітарії та притулку.
 • Вільне володіння англійською мовою (читання та письмо).
 • Хороші експлуатаційні знання Microsoft Windows, пакету Office, планування.
 • Повинен володіти здатністю співпрацювати, ділитися, бути командним гравцем, готовий працювати під тиском з постійними дедлайнами.

Місце роботи: Київ.

Якщо вас зацікавила ця вакансія, будь ласка, надішліть своє резюме та мотиваційний лист англійською мовою на vacancy@redcross.org.ua, оскільки резюме будуть розглядатися іноземними колегами, а співбесіди будуть проводитися повністю англійською мовою.

У зв’язку з великою кількістю запитів ми зв’язуємося з кандидатами, які повністю відповідають вимогам вакансії.

Share this post