Project Assistant for the Luxembourg Red Cross in Ukraine

Project Assistant for the Luxembourg Red Cross in Ukraine

Ukrainian Red Cross Society (URCS) opens a vacancy for the position of Project Assistant for the mission of the Luxembourg Red Cross in Ukraine.

Purpose of the position
The purpose of the position is to provide support to the Project Coordinator in coordinating all LRC projects in Ukraine, which are carried out by the organization. The role would require assisting in planning, monitoring progress, reporting, and liaising with key contacts to ensure successful implementation of the projects.

Major Responsibilities

 • Assist in client relations, maintaining schedule, and overall project status under the supervision of the project coordinator.
 • Liaise with beneficiaries and contractors to gather and verify information, in accordance with defined criteria.
 • Collaborate with the project coordinator to implement the Project Cycle Management for each project.
 • Update and maintain project documents for LRC activities such as FTRs, Project proposal (PP), plan of action (PoA), and Memorandum of understanding (MoU) on the TS system.
 • Assist the project coordinator in ensuring compliance to corporate policy guidelines by all parties and stakeholders.
 • Provide weekly updates on project progress to the project coordinator and other stakeholders.
 • Translate documents from English to Ukrainian and Russian and vice versa.
 • Assist the project coordinator in representing the organization at Shelter Cluster, Health Cluster, and other relevant meetings.
 • Facilitate good cooperation and information sharing with URCS.
 • Provide support to the project coordinator and Country Representative in meetings, planning, and implementation of the project.
 • Maintain professional relationships with URCS Kyiv, Dnipro, Mykolaiv, Sumy, and Donetsk regional branches in terms of information and document sharing.

Knowledge, skills and abilities

 • The following knowledge may be acquired by formal education, self-education, and prior experience, on the job training, or special training provided by the organization.
 • Preference will be given to personnel with a degree in a relevant field.
 • The successful candidate shall have experience in coordinating general construction and accompanying sectors.
 • Fluent in English (reading and writing).
 • A good operational knowledge of Microsoft Windows, Office suite, scheduling software.
 • Should possess the ability to cooperate, share, be a team player, willing to work under pressure.

Other responsibilities:

 • Actively work towards the achievement of the LRC’s goals
 • Abide by and work in accordance with the Red Cross and Red Crescent principles
 • Perform any other work-related duties and responsibilities that may be assigned by the line manager.

Location: Dnipro.

If you are interested in this position, please send your CV and Cover letter in English to vacancy@redcross.org.ua as applications will be reviewed by our foreign colleagues and interviews will be provided in English.

Due to a large number of requests, we contact candidates who fully meet the requirements of the vacancy.

_________________________________

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) відкриває конкурс на посаду Асистента / Асистентки проектів для місії Люксембурзького Червоного Хреста (ЛЧХ) в Україні

Мета посади
Метою посади є надання підтримки Координатора проекту в координації всіх проектів ЛЧХ в Україні, які виконує організація. Роль вимагала б допомоги в плануванні, моніторингу прогресу, звітності та зв’язку з ключовими контактами для забезпечення успішної реалізації проектів.

Основні обов’язки:

 • Допомога у відносинах з клієнтами, дотриманні графіка та загальному статусі проекту під наглядом координатора проекту.
 • Зв’язок із бенефіціарами та підрядниками для збору та перевірки інформації відповідно до визначених критеріїв.
 • Співпрацювати з координатором проекту для впровадження управління проектним циклом для кожного проекту.
 • Оновлювати та підтримувати проектні документи для діяльності ЛЧХ, такі як FTR, проектна пропозиція (PP), план дій (PoA) і меморандум про взаєморозуміння (MoU) щодо системи TS.
 • Допомога координатору проекту в забезпеченні дотримання керівних принципів корпоративної політики всіма сторонами та зацікавленими сторонами.
 • Надавати щотижневу інформацію про прогрес проекту координатору проекту та іншим зацікавленим сторонам.
 • Переклад документів з англійської на українську та російську мови та навпаки.
 • Допомагати координатору проекту представляти організацію на Кластері з питань житла, Кластері з охорони здоров’я та на інших відповідних зустрічах.
 • Сприяти тісній співпраці та обміну інформацією з ТЧХУ.
 • Надавати підтримку координатору проекту та представнику країни у зустрічах, плануванні та реалізації проекту.
 • Підтримувати професійні відносини з Київським, Дніпровським, Миколаївським, Сумським та Донецьким регіональними відділеннями ТЧХУ щодо обміну інформацією та документами.

Знання, уміння і навички

 • Нижченаведені знання можна отримати шляхом формальної освіти, самоосвіти та попереднього досвіду, навчання на робочому місці або спеціального навчання, що надається організацією.
 • Перевага надаватиметься персоналу з освітою у відповідній галузі.
 • Переможець повинен мати досвід координації загального будівництва та супутніх галузей.
 • Вільне володіння англійською мовою (читання та письмо)
 • Хороші оперативні знання Microsoft Windows, офісного пакету, програмного забезпечення для планування
 • Має володіти здатністю співпрацювати, ділитися, бути командним гравцем, готовим працювати під тиском.

Інші обов’язки:

 • Активно працювати над досягненням цілей ЛЧХ
 • Дотримуватися та працювати відповідно до принципів Червоного Хреста та Червоного Півмісяця
 • Виконувати будь-які інші пов’язані з роботою обов’язки та відповідальність, які можуть бути доручені лінійним керівником.

Місце роботи: Дніпро.

Якщо вас зацікавила ця вакансія, будь ласка, надішліть своє резюме та мотиваційний лист англійською мовою на vacancy@redcross.org.ua, оскільки резюме будуть розглядатися іноземними колегами, а співбесіди будуть проводитися повністю англійською мовою.

У зв’язку з великою кількістю запитів ми зв’язуємося з кандидатами, які повністю відповідають вимогам вакансії.

Share this post