Фахівець з безпеки

Фахівець з безпеки

Національний комітет Товариства Червоного Хреста України (ТХЧУ) оголошує конкурс на посаду Фахівця з безпеки

Вимоги до кандидата:

 • Наявність вищої освіти
 • 3 роки досвіду роботи на аналогічній посаді, бажано в МНУО/НУО/ООН/військових структурах
 • Вільне володіння українською та англійською мовами в усній та письмовій формі
 • Поділ принципів та цінностей Червоного Хреста/Червоного Півмісяця
 • Хороші комунікативні навички
 • Навички ведення переговорів та побудови відносин
 • Самостійне володіння комп’ютером [Windows, Microsoft Office, база даних, електронна пошта (Outlook) тощо].
 • Дійсне міжнародне водійське посвідчення (механічна коробка передач)
 • Буде перевагою при виборі кандидатів:
 • Досвід роботи в Червоному Хресті/Червоному Півмісяці
 • Досвід роботи з військовими, службами безпеки та правоохоронними органами
 • Сильні аналітичні навички в політичній, соціально-економічній та безпековій сферах
 • Надійні та перевірені навички координації та/або підтримки команди

Основні обов’язки:

 • Повідомляти про будь-який інцидент, пов’язаний з внутрішньою/зовнішньою безпекою, до Департаменту безпеки відповідно до процедур та встановленого протоколу ТЧХУ щодо інцидентів, пов’язаних з безпекою.
 • Опрацьовувати документацію щодо внутрішнього інциденту безпеки у відповідному форматі звіту для Національного Комітету.
 • Відповідати за отримання, введення та подальше відстеження даних про інциденти безпеки за погодженням з Відділом безпеки.
 • Надавати поради та консультуватися з Департаментом безпеки щодо вирішення інцидентів національної безпеки.
 • Надавати допомогу в питаннях безпеки в разі надзвичайної ситуації та/або в разі поточного інциденту з безпекою для ТЧХУ.
 • Проводити регулярні оцінки безпеки на місцях разом з регіональними філіями відповідно до інструкцій Департаменту безпеки та надавати детальні звіти про оцінку, включаючи аналіз потенційного впливу на персонал та активи ТЧХУ.
 • Забезпечити моніторинг усіх пересувань на місцях (накази про відрядження, форми про відрядження, звіти персоналу по телефону або іншими засобами).
 • Підтримувати добрі робочі стосунки з персоналом МФОКК і КП, МКЧХ та державними органами (військовими, поліцією, цивільними та урядовими установами), за необхідності.
 • Надавати щоденну інформацію Департаменту безпеки з питань національної безпеки шляхом моніторингу різних засобів масової інформації (телебачення, радіо та щоденних газет) місцевою мовою, а також їх англомовних версій. Вміти створювати мережу збору інформації та щоденно передавати важливу інформацію з питань безпеки до Департаменту безпеки.
 • Готувати письмові щотижневі та щомісячні звіти з безпеки для Департаменту безпеки.
 • Виконувати інші завдання, які можуть бути доручені Департаментом безпеки за необхідності.

Товариство Червоного Хреста України пропонує:

 • Цікаву, різноманітну та багатозадачну роботу;
 • Працевлаштування згідно КЗпП;
 • Своєчасну виплату заробітної плати;
 • Дружній і згуртований колектив однодумців;
 • Участь у тренінгах та семінарах в Україні та за її межами.
 • Унікальний досвід роботи в найбільшій громадській організації України

Місце роботи – Вінниця.

Випробувальний термін – 3 місяці.

Просимо надсилати резюме із зазначенням бажаного рівня зарплати з позначенням посади за наступною адресою: vacancy@redcross.org.ua.

Зважаючи на велику кількість запитів, ми зв’язуємося з кандидатами, які повністю відповідають вимогам вакансії.
_________________________________

The National Committee of the Ukrainian Red Cross Society (URCS) announces a competition for the position of Security Officer

Position Requirements:

 • University education or equivalent of qualifying experience (Preferred)
 • 3 years’ experience in a similar role preferably with an INGO/NGO/UN/Military
 • Fluently spoken and written Ukrainian and English languages
 • Sharing the RC/RC principles and values
 • Good communication skills
 • Self-supporting in computers [Windows, Microsoft Office, database, e-mail (Outlook) etc.]
 • Valid international driving licence (Manual gears)

As plus

 • Experience working for the Red Cross/Red Crescent (Preferred)
 • Experience working with the military, security agencies and law enforcement agencies (Preferred)
 • Strong analytical skills in political, socio-economics and security areas (Preferred)
 • Skills in negotiation and building relations (Preferred)
 • Solid and tested team coordination and/or support skills (Preferred)
 • Job duties and responsibilities
 • Report any internal/external security related incident to the Security Department in accordance with URCS security incident procedures and established protocol.
 • Process documentation for internal security incident on the appropriate report-format to National Committee.
 • Responsible for receiving, entering and follow up on security incident data in consultation with the Security Department.
 • Provide advice and consult with the Security Department in addressing national security incidents.
 • Provide assistance in security matters in case of an emergency and/or in case of ongoing security incident, to the URCS.
 • Conduct regular Field Security Assessments with the Regional Branches as instructed by the Security Department and provide detailed Assessment Reports to including analysis on potential impact on URCS staff and assets.
 • Ensure all field movement are monitored (mission orders, field trip form, staff reports through phone or other means)
 • Maintain a good working relationship with the staff of IFRC, PNS’s, the ICRC and with Government authorities (military, police, civil and the government agencies) as required.
 • Provide daily update to the Security Department on national security issues through monitoring the various media (TV, radio and daily Papers) in local language as well as the English versions. Be able to set up an information gathering network and disseminate significant security information to Security Department daily.
 • Prepare written weekly and monthly security report for Security Department.
 • Other tasks as may be assigned by the Security Department when required.

The Ukrainian Red Cross Society offers:

 • Interesting, diverse and multitasking work;
 • Employment in accordance with the Labor Code;
 • Timely payment of salary;
 • A friendly and close-knit team of like-minded people;
 • Participation in trainings and seminars in Ukraine and abroad.
 • Unique experience in the largest public organization in Ukraine

Location: Vinnytsia.

Probationary period – 3 months.

Please send your resume with an indication of the desired salary level and the position to the following address: vacancy@redcross.org.ua.

Due to the large number of requests, we contact candidates who fully meet the requirements of the vacancy.

Share this post