Chief Risk Officer

Chief Risk Officer

Ukrainian Red Cross Society (URCS) seeks a CRO to drive a transparent and accountable enterprise risk management culture throughout the organization which supports risk-based decision making and improves URCS’ organizational risk maturity.

Requirements:

 • University degree in finance, economics, accounting, business, statistics, or a related field.
 • Certification in risk management (e. g., Financial Risk Management (FRM), Certified Internal Auditor (CIA), Certified Public Accountant (CPA), Chartered Certified Accountant qualification (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE) or equivalent practical certification.
 • Fluent command of English and Ukrainian
 • Professional experience in ethics, compliance, audit or risk management
 • Supervisory experience and management of team
 • Strong and demonstrated experience in handling issues related to staff misconduct
 • Work experience in international organization (experience in the humanitarian sector is a plus)

Main duties:

 • Embedding a culture of ethics, risk management and compliance across the URCS.
 • Define the necessary level of engagement on existing and emerging compliance requirements across the organization and leads in developing annual ethics, risk and compliance work plan that reflects the URCS’s unique characteristics and risk.
 • Establish appropriate ethics, internal control, security, and investigative functions to prevent, detect and respond to unlawful and unethical behavior.
 • Lead the optimization of synergies between risk management, compliance, ethics, and investigations and develops ERC strategy to reach the desired (most fit-to-purpose) level of assurance.
 • Provide assurance to URCS governance and donors on the organization’s risk and compliance and prevention efforts and the effectiveness of its response to misconduct.
 • Establish and maintain the structure of the overall compliance landscape by developing frameworks, guidelines and policies and supporting their execution throughout the organization
 • Support all departments in identifying, categorizing, and managing their key risks through effective and standardized risk management processes.
 • Oversee and monitor implementation of the compliance programme and risk management processes.

Ukrainian Red Cross Society offers:

 • Interesting, diverse, and multitasking work.
 • Opportunity to help the Ukrainian people.
 • Participation in training and seminars in Ukraine and abroad.
 • Employment according to the Labor Code.

Location: Kyiv.

If you are interested in this position, please send your application to vacancy@redcross.org.ua by October 30, 2023.

All the applications will be reviewed on a rolling basis, and HR may contact eligible candidates prior to the deadline for submission as such early application is encouraged.

_________________________________

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) оголошує конкурс на посаду керівника з управління ризиками для впровадження прозорої та підзвітної культури управління ризиками в організації, що сприятиме прийняттю рішень на основі оцінки ризиків та підвищенню організаційної зрілості ТЧХУ.

Вимоги:

 • Вища освіта в галузі фінансів, економіки, бухгалтерського обліку, бізнесу, статистики або суміжних галузях.
 • Сертифікація в галузі управління ризиками (наприклад, управління фінансовими ризиками (FRM), сертифікований внутрішній аудитор (CIA), сертифікований бухгалтер (CPA), кваліфікація присяжного бухгалтера (ACCA), сертифікований експерт з питань шахрайства (CFE) або еквівалентна практична сертифікація.
 • Вільне володіння англійською та українською мовами.
 • Професійний досвід у сфері етики, комплаєнсу, аудиту або управління ризиками.
 • Досвід керівництва та управління командою.
 • Сильний і продемонстрований досвід у вирішенні питань, пов’язаних з неправомірною поведінкою персоналу.
 • Досвід роботи в міжнародній організації (досвід роботи в гуманітарному секторі є перевагою).

Основні обов’язки:

 • Впровадження культури етики, управління ризиками та комплаєнсу в усіх підрозділах ТЧХУ.
 • Визначати необхідний рівень взаємодії з існуючими та новими комплаєнс-вимогами в організації та очолювати розробку річного плану роботи з етики, ризиків та комплаєнсу, який відображає унікальні характеристики та ризики ТЧХУ.
 • Створює відповідні функції з етики, внутрішнього контролю, безпеки та розслідувань для запобігання, виявлення та реагування на незаконну та неетичну поведінку.
 • Керувати оптимізацією синергії між управлінням ризиками, комплаєнсом, етикою та розслідуваннями, а також розробляти стратегію ERC для досягнення бажаного (найбільш відповідного цілям) рівня впевненості.
 • Надання керівництву та донорам ТЧХУ впевненості щодо ризиків, комплаєнсу та запобігання корупції в організації, а також ефективності її реагування на неправомірну поведінку.
 • Створювати та підтримувати структуру загального комплаєнс-ландшафту шляхом розробки рамок, керівних принципів та політик, а також підтримувати їх виконання в усій організації.
 • Надавати підтримку всім відділам у виявленні, класифікації та управлінні їхніми ключовими ризиками за допомогою ефективних і стандартизованих процесів управління ризиками.
 • Нагляд та моніторинг впровадження програми комплаєнсу та процесів управління ризиками.

Товариство Червоного Хреста України пропонує:

 • Цікаву, різноманітну та багатозадачну роботу.
 • Можливість допомагати українському народу.
 • Участь у тренінгах та семінарах в Україні та за кордоном.
 • Працевлаштування згідно з КЗпП.

Робоче місце: Київ.

Якщо Вас зацікавила дана вакансія, просимо надсилати свою заявку на адресу vacancy@redcross.org.ua до 30 жовтня 2023 року.

Усі заявки будуть розглянуті на постійній основі, і відділ кадрів може зв’язатися з кандидатами, які відповідають вимогам, до закінчення терміну подачі заявок, оскільки таке раннє подання заявок заохочується.

Share this post