Finance Development Manager

Finance Development Manager

Ukrainian Red Cross Society (URCS) opens a vacancy for the position of Finance Development Manager.


In this role, you will have a unique opportunity to bring great help and benefits to the Ukrainian people.

Requirements:

Experience:

 • Minimum of 3 years’ experience of managing and/or supporting staff in financial management and or audit field.
 • Familiarity with the COSO Framework on Internal Controls, IAS, IFRS and SIAs.
 • Proficient with Microsoft Visio and Excel
 • Familiar with ERP’s and their respective deployments.

Main duties:
Improved accountability, transparency & governance

 • Assist NS in financial statement preparation in accordance with IFRS as applicable.
 • Assist in Internal and External Audits
 • Support in review and dissemination (training) of policies and procedures throughout the organization including those on Fraud and Corruption & the Finance & Accounting manual.

Improve efficiency and effectiveness of Finance function

 • Support in implementing an efficient Finance department that meets URCS operational, reporting and compliance goals
 • Conducting specialized training for finance staff on accounting, treasury, budgeting, and grants & compliance based on the needs.

Improve efficiency and effectiveness of Internal Control processes

 • Compile, map, and analyze processes within the Finance Department on an ‘As Is’ basis
 • Design new processes, internal controls while focusing on efficiencies and operation, reporting and compliance objectives
 • Evaluate the internal controls and provide recommendations on improving different components in the Finance Department
 • Supports URCS in preparing or revising policies and procedures including Finance & Accounting manuals.

Ukrainian Red Cross Society offers:

 • Interesting, diverse, and multitasking work.
 • Opportunity to help the Ukrainian people.
 • Participation in training and seminars in Ukraine and abroad.
 • Employment according to the Labor Code.
 • Timely payment of wages.

Location: Kyiv.

If you are interested in this position, please send your application to vacancy@redcross.org.ua .

All the applications will be reviewed on a rolling basis, and HR may contact eligible candidates prior to the deadline for submission as such early application is encouraged.
_________________________________

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) оголошує конкурс на посаду радника з розвитку фінансів

У цій ролі ви матимете унікальну можливість принести велику допомогу та користь українському народу.

 Ця посада вимагає обов’язкового знання англійської на рівні B2+ та вище, так як передбачає спілкування з іноземними колегами.

Співбесіда проходитиме англійською мовою.

Бажаний досвід:

 • Мінімум 3 роки досвіду роботи у сфері фінансового менеджменту та/або аудиту.
 • Розумітися на COSO Framework щодо внутрішнього контролю, IAS, IFRS та SIA.
 • Володіння на хорошому рівні Microsoft Visio та Excel.
 • Мати уявлення щодо з ERP.
 • Знання англійської мови (письмової та розмовної).

Основні обов’язки:
Покращення звітності, прозорості і управління

 • Допомога у підготовці фінансової звітності відповідно до МСФЗ
 • Допомога у внутрішньому та зовнішньому аудиті
 • Підтримка в перегляді та розповсюдженні (навчанні) політик і процедур у всій організації, включно з шахрайством і корупцією та посібником з фінансів і бухгалтерського обліку.

Підвищення ефективності та результативності фінансової функції

 • Підтримка у запровадженні ефективного фінансового відділу, який відповідає цілям ТЧХУ щодо операцій, звітності та відповідності.
 • Проведення спеціалізованих тренінгів для фінансового персоналу з питань бухгалтерського обліку, казначейства, бюджетування, грантів і дотримання вимог відповідно до потреб.

Підвищення ефективності та результативності процесів внутрішнього контролю

 • Збирати, відображати та аналізувати процеси у Фінансовому відділі на основі принципу “As Is”.
 • Розробляти нові процеси, внутрішній контроль, зосереджуючись на ефективності та роботі, звітності та дотриманні цілей.
 • Оцінка внутрішнього контролю і надання рекомендацій щодо вдосконалення різних компонентів у фінансовому відділі.
 • Підтримка ТЧХУ у підготовці або перегляді політик і процедур, включаючи посібники з фінансів і бухгалтерського обліку.

Товариство Червоного Хреста України пропонує:

 • Цікаву, різноманітну та багатозадачну роботу.
 • Можливість допомогти українському народу.
 • Участь у тренінгах та семінарах в Україні та за кордоном.
 • Працевлаштування згідно КЗпП.
 • Своєчасну виплату заробітної плати.

Робоче місце: Київ.

Просимо надсилати резюме із зазначенням бажаного рівня зарплати та мотиваційний лист з позначенням посади за адресою: vacancy@redcross.org.ua.

Зважаючи на велику кількість запитів, ми зв’язуємося з кандидатами, які повністю відповідають вимогам вакансії.

Share this post