Асистент/-ка з надання грошової та ваучерної допомоги

Асистент/-ка з надання грошової та ваучерної допомоги

Ukrainian Red Cross Society (URCS) opens a vacancy for the position of the Cash & Vouchers Assistant

PURPOSE
The purpose of this position is to support the URCS CVA team, contributing to the quality, accountability, and timeliness of URCS cash and voucher responses at various degrees of scale, with a focus on cash at national level. Contributing as part of the team to implementing the URCS CVA Strategy and the CVA component of the 2023-2025 Unified Response Plan

The role reports to the CVA Head of Unit under the Recovery Department.

KEY TASKS AND RESPONSIBILITIES

The CVA Programme Assistant/Administrator is responsible for:

 1. Provide administrative support to the implementation of the CVA Strategy and 2022 – 2025 URCS Unified Response Plan CVA.
 2. Ensure project reporting on CVA activities, including – but not limited to – budget and project indicators, are documented and shared to relevant donors in accordance with the agreed project reporting procedures.
 3. Engage in CVA cooperation and coordination as required; participating actively to support URCS internal and external CVA coordination. Ensuring key information from these engagements is captured and shared with all relevant URCS staff and departments.
 4. Support the organization, planning, and administration of capacity building activities of staff and volunteers at the branch level in direct support of the URCS CVA team and Red Cross Red Crescent Movement partners CVA delegates.
 5. Document and share lessons learned / good practice from the CVA Implementation and ensure that this is disseminated among the relevant stakeholders.
 6. Responsible for supporting the different monitoring, evaluation and reporting on the ongoing implementation of the URCS CVA strategy and Unified Response Plan and branch – and country-level reporting.
 7. Any other tasks identified as key priorities by URCS CVA Head of Unit.

MUST KNOW

 • Knowledge on cash and vouchers, administration, and organization
 • Understanding of the humanitarian context and social needs in Ukraine
 • Fluent in Ukrainian and excellent level of written and spoken English, with the ability to translate
 • Excellent level of computer skills MS Office, Word and Excel. Experience with ODK, Kobo Toolbox or similar would be an asset
 • Knowledge of the Red Cross and Red Crescent Movement is an asset

SKILLS AND EXPERIENCE

 • University degree, preferably in the field of finance, administration, international relations
 • At least 2 years of professional experience, preferably in the humanitarian sphere, NGO, International Organization or in social field
 • Knowledge and experience with cash and vouchers (CVA) is an asset
 • Work experience in international organization or context is desirable
 • Results focused, and able to work effectively under pressure
 • Excellent time management and organisational skills
 • Ability to work independently, and to execute tasks in a reliable and competent manner
 • Strong ability to communicate with people and colleagues at different levels
 • Flexibility and capacity to adapt to challenging environments.

LOCATION
KYIV, WITH POTENTIAL TRAVEL TO DIFFERENT PART OF UKRAINE.

Please note that the location of the role may change based on the operational needs and security context. Flexibility is required on the part of the selected candidate. Significant travel can be expected.

If you are interested in this position, please send your CV and Cover Letter in English to vacancy@redcross.org.ua.

Only short-listed candidates will be contacted.

_________________________________

Національний комітет Товариства Червоного Хреста України оголошує конкурс на посаду
Фахівця/Фахівчині (Асистента/-ки) з надання грошової та ваучерної допомоги

Ціль:

Метою цієї посади є підтримка команди відділу готівки та ваучерів Товариства Червоного Хреста України (CVA URCS), сприяння якості, підзвітності та своєчасності відповідей URCS щодо готівки та ваучерів різного масштабу, з акцентом на готівку на національному рівні. Внесок як частина команди у впровадження Стратегії CVA URCS та компоненту CVA Єдиного плану реагування на 2023-2025 рр.

Ця роль підпорядковується керівнику підрозділу CVA у відділі відновлення.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

 1. Надавати адміністративну підтримку реалізації Стратегії CVA та Єдиного плану реагування URCS на 2022-2025 CVA.
 2. Перевіряти, щоб звітність за проектом щодо діяльності CVA, включаючи (але не обмежуючись цим) показники бюджету та проекту, задокументована та передана відповідним донорам відповідно до узгоджених процедур звітності за проектом.
 3. За потреби брати участь у співпраці та координації CVA; брати активну участь у підтримці внутрішньої та зовнішньої координації CVA URCS. Переконуватися, що ключову інформацію з цих завдань збирають і надають усім відповідним співробітникам і відділам URCS.
 4. Підтримувати організацію, планування та адміністрування діяльності з розбудови спроможності персоналу та волонтерів на рівні філії за безпосередньої підтримки команди CVA URCS та делегатів партнерів CVA Руху Червоного Хреста Червоного Півмісяця.
 5. Документувати та ділитися здобутими уроками / передовою практикою впровадження CVA та забезпечувати їх поширення серед відповідних зацікавлених сторін.
 6. Відповідати за підтримку різного моніторингу, оцінки та звітності щодо поточної реалізації стратегії URCS CVA та Єдиного плану реагування, а також звітування на рівні філії та країни.
 7. Будь-які інші завдання, визначені керівником відділу URCS CVA як ключові пріоритети.

ПОТРІБНО ЗНАТИ

 • Знання готівки та ваучерів, адміністрування та організації
 • Розуміння гуманітарного контексту та соціальних потреб в Україні
 • Вільне володіння українською та відмінним рівнем письмової та розмовної англійської мови, з можливістю перекладу
 • Відмінне володіння комп’ютером MS Office, Word та Excel. Досвід роботи з ODK, Kobo Toolbox або подібним буде перевагою
 • Знання руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця є перевагою.

НАВИЧКИ ТА ДОСВІД

 • Вища освіта, бажано у сфері фінансів, адміністрування, міжнародних відносин
 • Принаймні 2 роки професійного досвіду, бажано в гуманітарній сфері, НУО, міжнародній організації або в соціальній сфері
 • Знання та досвід роботи з готівкою та ваучерами (CVA) є перевагою
 • Бажано досвід роботи в міжнародній організації або контексті
 • Цілеспрямованість на результатах і здатність ефективно працювати під тиском
 • Відмінні організаційні навички і навички тайм-менеджменту
 • Здатність працювати самостійно, а також надійно та компетентно виконувати завдання
 • Висока здатність спілкуватися з людьми та колегами на різних рівнях
 • Гнучкість і здатність адаптуватися до складних умов.

ЛОКАЦІЯ
КИЇВ, З МОЖЛИВІСТЮ ВІДРЯДЖЕНЬ В РІЗНІ МІСТІ УКРАЇНИ.

Якщо Вас зацікавила вакансія, не зволікайте і надсилайте резюме та супровідний лист англійською мовою на вказану поштову скриньку: vacancy@redcross.org.ua.

Зважаючи на велику кількість запитів, ми зв’яжемося лише з тими кандидатами, чий досвід відповідає вимогам вакансії.

Share this post