Фахівець/Фахівчиня з комунікацій за напрямком Фандрайзингу

Фахівець/Фахівчиня з комунікацій за напрямком Фандрайзингу

Національний комітет Товариства Червоного Хреста України (НК ТЧХУ) оголошує конкурс на посаду Фахівця/ Фахівчині з комунікацій за напрямком Фандрайзингу

Ціль роботи:

Як фахівець із комунікацій за напрямком фандрайзингу, ви відіграватимете вирішальну роль у підтримці впровадження стратегічних комунікаційних ініціатив Товариства Червоного Хреста України. Ця посада пропонує унікальну можливість зробити значний вплив і принести цінну допомогу українському народу. Ви відповідатимете за координацію та створення переконливого контенту, взаємодію з донорами та демонстрацію впливу роботи організації, щоб надихнути на подальшу підтримку. Використовуючи свій досвід комунікації, оповідання історій і цифрового маркетингу, фахівець із комунікацій відіграватиме важливу роль у налагодженні міцних стосунків із донорами, збільшенні доходів від збору коштів та підвищенні обізнаності про місію організації.

Індикатори успіху:

 • Вражаюча ефективність контенту: успіх спеціаліста з комунікацій можна оцінити на основі ефективності контенту, створеного для кампаній із збору коштів. Контент, який резонує з донорами та викликає позитивну реакцію, як-от збільшення пожертвувань і акцій, відображає успіх їхніх навичок оповідання історій та спілкування.
 • Позитивні відгуки донорів: Позитивні відгуки та відгуки донорів щодо комунікаційних зусиль свідчать про те, що фахівець із комунікацій ефективно повідомляє про вплив організації та створює відчуття зв’язку та вдячності серед донорів.
 • Співпраця та командна робота: успішний фахівець із комунікацій буде ефективно співпрацювати з командою фандрейзингу та іншими відділами, демонструючи сильну командну роботу та комунікативні навички.

Обов’язки та відповідальність:

Основні завдання:

 • Розробка комунікаційних стратегій: створення та впровадження комплексні комунікаційні стратегії, узгоджені з цілями збору коштів, забезпечуючи послідовне повідомлення та представлення бренду.
 • Створення контенту: створення переконливого контенту для різних кампаній зі збору коштів, включаючи звернення електронною поштою, публікації в соціальних мережах, вміст веб-сайту, тематичні дослідження, історії успіху та матеріали для заходів із збору коштів. Забезпечити своєчасну підготовку комунікаційних продуктів, пов’язаних з гуманітарною адвокацією та дипломатією, таких як новинні статті, дайджести, позиційні документи, комунікаційні брифінги та розповіді.
 • Повідомлення про бренд: перевірка, що всі комунікаційні матеріали щодо збору коштів відповідають принципам і цінностям бренду організації, підтримуючи цілісний і привабливий імідж бренду.
 • Аналіз комунікації: відстеження та аналіз ефективності комунікаційних зусиль із збору коштів за допомогою даних і показників, надаючи розуміння для вдосконалення майбутніх комунікаційних стратегій.
 • Матеріали для збору коштів: нагляд за розробкою забезпечення збору коштів, забезпечуючи точність, послідовність і відповідність цілям кампанії.
 • Презентація звіту: підготовка вичерпних звітів для відповідних зацікавлених сторін, включаючи членів групи збору коштів, керівництво та донорів.
 • Тенденції та контрольні показники: відстеження галузевих тенденцій, контрольних показників і найкращих практик у звітності про комунікацію та збір коштів, використовуючи інноваційні підходи для вимірювання успіху.

Додаткові завдання:

 • Підготовка доповідей та для різних випадків у співпраці з відділом збору коштів.
 • Співпраця з ключовими партнерами Руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця в ЄС та за його межами для координації спільних комунікаційних кампаній з адвокації.
 • Підготовка звітів та брифінгів.

Загальні обов’язки:

 • Активно працювати над досягненням цілей ТЧХУ
 • Дотримуватись і працювати відповідно до принципів руху Червоного Хреста
 • Виконувати будь-які інші пов’язані з роботою обов’язки та відповідальність, які можуть бути доручені лінійним керівником.

Вимоги до посади:

 • Ступінь бакалавра з комунікацій, зв’язків з громадськістю, журналістики, маркетингу або суміжної галузі. Додаткові сертифікати зі збору коштів або управління некомерційними організаціями є плюсом.
 • Мінімум 2 роки досвіду в комунікаційних кампаніях і маркетингу, бажано в некомерційному або подібному середовищі
 • Високий рівень комп’ютерної грамотності з можливостями електронної пошти, MS Office та пов’язаних бізнес-інструментів і засобів спілкування.
 • Використання різноманітних інструментів і платформ цифрової комунікації, включаючи соціальні медіа, маркетинг електронною поштою, системи керування контентом і бази даних донорів.

Знання та навички

 • Досвід у розробці та реалізації комунікаційних стратегій для підтримки цілей фандрайзингу.
 • Відмінні навички письма, редагування та вичитки
 • Англійська – професійне володіння роботою, українська – повне професійне володіння
 • Досвід роботи з соціальними мережами та різними медіа
 • Знання сучасних тенденцій у комунікації та маркетингу
 • Здатність створювати переконливі розповіді та повідомлення для підтримки зусиль зі збору коштів
 • Здатність працювати під напругою та у стислі терміни
 • Хороша координація та навички міжособистісного спілкування
 • Знання роботи з інструментами баз даних.

Компетенції:

 • Комунікація
 • Співпраця та командна робота
 • Прийняття рішень
 • Національне суспільство та відносини з клієнтами
 • Творчість та інновації
 • Побудова довіри.

Ми пропонуємо:

 • Участь у тренінгах та семінарах в Україні та за кордоном; Цікава, різноманітна та багатозадачна робота; Міжнародні мережі та партнерство.
 • Зростання всередині організації.
 • Можливість допомогти українському народу.

Оскільки вакансія термінова, не зволікайте і надсилайте резюме та супровідний лист англійською мовою на вказану поштову скриньку: vacancy@redcross.org.ua.

Зважаючи на велику кількість запитів, ми зв’яжемося лише з тими кандидатами, чий досвід відповідає вимогам вакансії.

____________________________________

Ukrainian Red Cross Society (URCS) opens a vacancy for the position of the Communication Specialist in Fundraising.

Job purpose

As a Communication Specialist – Fundraising, you will play a crucial role in supporting the implementation of the Ukrainian Red Cross Society’s strategic communication initiatives. This position offers a unique opportunity to make a significant impact and bring valuable assistance to the Ukrainian people. You will be responsible for coordinating and creating compelling and persuasive content, engaging with donors, and showcasing the impact of the organization’s work to inspire continued support. By leveraging their communication, storytelling, and digital marketing expertise, the Communication Specialist will play a vital role in cultivating strong donor relationships, increasing fundraising revenue, and raising awareness of the organization’s mission.

Success Indicators:

 • Impactful Content Performance: The success of the Communication Specialist can be evaluated based on the performance of content created for fundraising campaigns. Content that resonates with donors and elicits a positive response, such as increased donations and shares, reflects the success of their storytelling and communication skills.
 • Positive Donor Feedback: Positive feedback and testimonials from donors regarding the communication efforts indicate that the Communication Specialist effectively communicates the organization’s impact and fosters a sense of connection and appreciation among donors.
 • Collaboration and Teamwork: A successful Communication Specialist will collaborate effectively with the fundraising team and other departments, demonstrating strong teamwork and communication skills.

Job duties and responsibilities

Essential Tasks:

 • Develop Communication Strategies: Create and implement comprehensive communication strategies aligned with fundraising goals, ensuring consistent messaging and brand representation.
 • Content Creation: Produce compelling and persuasive content for various fundraising campaigns, including email appeals, social media posts, website content, case studies, success stories, and fundraising event materials. Ensure the timely preparation of communicational products related to Humanitarian Advocacy and Diplomacy, such as news articles, digests, positional papers, communication briefings, and narratives.
 • Brand Messaging: Ensure all fundraising communication materials adhere to the organization’s brand guidelines and values, maintaining a cohesive and compelling brand image.
 • Communication Analysis: Monitor and analyze the effectiveness of fundraising communication efforts using data and metrics, providing insights to improve future communication strategies.
 • Fundraising Materials: Oversee the development of fundraising collateral, ensuring accuracy, consistency, and alignment with campaign goals.
 • Report Presentation: Prepare comprehensive reports to relevant stakeholders, including fundraising team members and management and donors.
 • Trends and Benchmarks: Stay updated with industry trends, benchmarks, and best practices in communication and fundraising reporting, adopting innovative approaches to measure success.

Additional Tasks:

 • Prepare speaking points and reactive lines for various occasions in collaboration with Fundraising Unit.
 • Collaborate with key Red Cross and Red Crescent Movement partners in the EU and beyond to coordinate joint communicational advocacy campaigns.
 • Prepare reports and briefings.
 • Duties applicable to all staff
 • Actively work towards the achievement of the URCS goals
 • Abide by and work in accordance with the Red Cross Movement principles
 • Perform any other work-related duties and responsibilities that may be assigned by the line manager

Position Requirements

 • Bachelor’s degree in Communications, Public Relations, Journalism, Marketing, or a related field. Additional certifications in fundraising or nonprofit management are a plus.
 • Minimum of 2 years of experience in communication campaigns, and marketing preferably within a non-profit or similar environment
 • Highly computer literate with capability in email, MS Office, and related business and communication tools.
 • Using various digital communication tools and platforms, including social media, email marketing, content management systems, and donor databases.

Knowledge & Skills

 • Experience in developing and executing communication strategies to support fundraising goals.
 • Excellent writing, editing and proofreading skills
 • English – Professional Working Proficiency, Ukrainian – Full Professional Proficiency
 • Experience of working with social networks and different media outlets
 • Knowledge of current trends in communication and marketing
 • Ability to craft compelling narratives and messaging to support fundraising efforts
 • Ability to work under pressure and according to tight deadlines
 • Good coordination and interpersonal skills
 • Knowledge of working with database tools.

Competencies:

 • Communication
 • Collaboration and Teamwork
 • Decision Making
 • National Society and Customer Relations
 • Creativity and Innovation
 • Building Trust
 • Motivation (developing and learning opportunities, professional networking to gain while working in the role)
 • Participation in training and seminars in Ukraine and abroad;
 • Interesting, diverse, and multitasking work;
 • International networking and partnership.
 • Growth within an organization.
 • Opportunity to help Ukrainian people.

If you are interested in this position, please send your CV and Cover letter in English vacancy@redcross.org.ua.

All the applications will be reviewed on a rolling basis and HR may contact eligible candidates prior to the deadline for submission as such early application is encouraged.

Only short-listed candidates will be contacted.

Share this post