Translator / Interpreter Officer

Translator / Interpreter Officer

Ukrainian Red Cross Society (URCS) opens a vacancy for the position of Translator at Vinnytsia.

Task description

 • Oral interpretation: provide consecutive interpretation from Ukrainian to English and vice versa during meetings and trainings
 • Written translation of documents/briefing materials, press releases, statements, letters, and human-interest stories, from English to Ukrainian or vice versa within specified deadlines
 • Revision and proofreading: ensure full comparison of the original and translated texts, examine the document’s overall coherence, and provide a final check of text for typos, spelling, grammar, punctuation and spacing of the translation
 • Perform terminology research to ensure the accuracy and appropriateness of all translations
 • Be responsible for ensuring quality and accuracy of the entire document before submission
 • Travels with the URCS staff (when needed) on their missions to the filed for interpretation and other assistance, as needed
 • Taking and transcribing from dictation, recordings, and handwritten drafts
 • Other translation or interpretation duties assigned by the supervisor

Desired profile and skills

 • Excellent knowledge of Ukrainian and English
 • 2 years of professional work experience
 • Previous interpreter or translator experience is an advantage
 • Excellent oral and written skills; excellent drafting, formulation, reporting skills
 • Accuracy and professionalism in document production and editing
 • Excellent interpersonal skills; culturally and socially sensitive; ability to work inclusively and collaboratively with a range of partners
 • University education/degree in interpretation or translation is an advantage
 • Solid overall computer literacy, including proficiency in various MS Office applications (Excel, Word, etc.) and email/internet
 • Strongly motivated by humanitarian work
 • Open-minded and adaptable
 • Self-motivated, ability to work with minimum supervision.

If you are interested in this position, please send your application to vacancy@redcross.org.ua. All the applications will be reviewed on a rolling basis and HR may contact eligible candidates prior to the deadline for submission as such early application is encouraged.

Only short-listed candidates will be contacted for an interview.
____________________________________

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) відкриває вакансію на посаду Перекладача / Перекладачки у Вінниці.

Завдання:

 • Усний переклад: забезпечення послідовного перекладу з української на англійську та навпаки під час зустрічей та тренінгів
 • Письмовий переклад документів/матеріалів для брифінгу, прес-релізів, заяв, листів та історій, що стосуються людей, з англійської на українську або навпаки у визначені терміни
 • Перегляд і вичитка: забезпечення повного порівняння оригінального та перекладеного текстів, перевірка загальної зв’язності документів та забезпечення остаточної перевірки тексту на наявність помилок, орфографії, граматики, пунктуації та пробілів у перекладі.
 • Здійснення термінологічних досліджень, щоб переконатися в точності та відповідності всіх перекладів
 • Забезпечення якості та точності всього документа перед поданням
 • Поїздки разом із персоналом Товариства Червоного Хреста (за потреби) під час їхніх місій на поле для усного перекладу та іншої допомоги, якщо це необхідно
 • Інші обов’язки з письмового або усного перекладу, доручені керівником.

Бажаний профіль та навички:

 • Відмінне знання української та англійської мов
 • Досвід роботи за фахом 2 роки. Попередній досвід усного або письмового перекладу є перевагою
 • Відмінні усні та письмові навички; відмінні навички складання, формулювання, звітності
 • Акуратність і професіоналізм у виготовленні та редагуванні документів
 • Відмінні навички міжособистісного спілкування; культурно та соціально чутливі; здатність працювати інклюзивно та співпрацювати з низкою партнерів
 • Вища освіта/ступінь усного або письмового перекладу є перевагою
 • Хороша загальна комп’ютерна грамотність, включаючи знання різноманітних програм MS Office (Excel, Word тощо) та електронної пошти/Інтернету
 • Висока мотивація працювати у гуманітарній сфері
 • Відкритість та адаптивність
 • Самомотивація, здатність працювати з мінімальним контролем.

Якщо Ви зацікавлені у даній посаді, будь ласка, відправте своє резюме на електронну пошту: vacancy@redcross.org.ua.

Для співбесіди зв’яжуться лише з тими кандидатами, які пройшли у короткий список.

Share this post