Finance Development Manager

Finance Development Manager

Ukrainian Red Cross Society (URCS) opens a vacancy for the position of Finance Development Manager

In this role, you will have a unique opportunity to bring great help and benefits to the Ukrainian people.

Requirements:

 • Experience minimum of 3 years’ experience of managing and/or supporting staff in financial management and or audit field.
 • Familiarity with the COSO Framework on Internal Controls, IAS, IFRS and SIAs.
 • Proficient with Microsoft Visio and Excel
 • Familiar with ERP’s and their respective deployments.

Main duties:

 • Improved accountability, transparency & governance
 • Assist NS in financial statement preparation in accordance with IFRS as applicable.
 • Assist in Internal and External Audits
 • Support in review and dissemination (training) of policies and procedures throughout the organization including those on Fraud and Corruption & the Finance & Accounting manual.
 • Improve efficiency and effectiveness of Finance function
 • Support in implementing an efficient Finance department that meets URCS operational, reporting and compliance goals.
 • Conducting specialized training for finance staff on accounting, treasury, budgeting, and grants & compliance based on the needs.
 • Improve efficiency and effectiveness of Internal Control processes
 • Compile, map, and analyze processes within the Finance Department on an ‘As Is’ basis.
 • Design new processes, internal controls while focusing on efficiencies and operation, reporting and compliance objectives.
 • Evaluate the internal controls and provide recommendations on improving different components in the Finance Department.
 • Supports URCS in preparing or revising policies and procedures including Finance & Accounting manuals.

Ukrainian Red Cross Society offers:

 • Interesting, diverse, and multitasking work.
 • Opportunity to help the Ukrainian people.
 • Participation in training and seminars in Ukraine and abroad.
 • Employment according to the Labor Code.
 • Timely payment of wages.

If you are interested in this position, please send your application to vacancy@redcross.org.ua by May 20, 2023. All the applications will be reviewed on a rolling basis, and HR may contact eligible candidates prior to the deadline for submission as such early application is encouraged.

___________________

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) оголошує конкурс на посаду Менеджера з фінансового розвитку

У цій ролі ви матимете унікальну можливість принести велику допомогу та користь українському народу.

Вимоги:

 • Мінімум 3 роки досвіду роботи на посаді керівного та/або допоміжного персоналу у сфері фінансового менеджменту та/або аудиту.
 • Знайомство з Концепцією внутрішнього контролю COSO, IAS, IFRS та SIA.
 • Вправне володіння Microsoft Visio та Excel.
 • Знайомство з ERP та їх відповідними розгортаннями.

Основні обов’язки:

 • Покращення підзвітності, прозорості та управління.
 • Допомога у підготовці фінансової звітності відповідно до МСФЗ.
 • Допомога у внутрішньому та зовнішньому аудиті.
 • Підтримка в перегляді та розповсюдженні (навчанні) політик і процедур у всій організації, включаючи ті, що стосуються шахрайства та корупції та посібника з фінансів і бухгалтерського обліку.
 • Підвищення ефективності та результативності фінансової функції.
 • Підтримка у запровадженні ефективного фінансового відділу, який відповідає оперативним цілям URCS, звітності та відповідності.
 • Проведення спеціалізованого навчання для фінансового персоналу з питань бухгалтерського обліку, казначейства, бюджетування, грантів і відповідності відповідно до потреб.
 • Підвищення ефективності та результативності процесів внутрішнього контролю.
 • Компіліментувати, картографувати та аналізувати процеси у фінансовому відділі на основі принципу «як є».
 • Розробляти нові процеси, внутрішній контроль, зосередження на ефективності та роботі, звітності та дотриманні цілей.
 • Оцінка внутрішнього контролю та надання рекомендацій щодо вдосконалення різних компонентів у Фінансовому відділі.
 • Підтримка URCS у підготовці або перегляді політик і процедур, включаючи посібники з фінансів і бухгалтерського обліку.

Місце роботи: м. Київ, вул. Є. Чикаленка (вул. Пушкінська)

Товариство Червоного Хреста України пропонує:

 • Цікава, різноманітна та багатозадачна робота.
 • Можливість допомогти українському народу.
 • Участь у тренінгах та семінарах в Україні та за кордоном.
 • Працевлаштування згідно КЗпП.
 • Своєчасна виплата заробітної плати.

Якщо вас зацікавила ця посада, надішліть свою заявку на адресу vacancy@redcross.org.ua до 20 травня 2023 р. Усі заявки розглядатимуться на постійній основі, і відділ кадрів може зв’язатися з відповідними кандидатами до кінцевого терміну подання.

Share this post