Координатор/-ка з моніторингу, оцінки та звітності проекту ECHO HIP

Координатор/-ка з моніторингу, оцінки та звітності проекту ECHO HIP

National Committee of the Ukrainian Red Cross Society are looking for Monitoring, evaluation and reporting coordinator

Requirements:

 • higher education in a specialised field
 • ability to work with data processing and analysis programs (SPSS, Power BI, Excel, etc.) and online survey tools (e.g. KoboToolbox, SurveyMonkey), data visualisation (Power BI)
 • Excellent research, analytical, organisational and communication skills
 • English language skills at at least Upper-Intermediate level
 • relevant work experience will be an advantage
 • experience working in local or international humanitarian organisations will be an advantage

Responsibilities:

 • Planning and conducting monthly surveys according to the schedule: from the development of tools to the generation of a report on the results
 • Verification and analysis of data, description of data analysis results (qualitative and quantitative, primary and secondary), interpretation, development of conclusions and recommendations
 • Graphing,visualisationzation, preparation of information and analytical materials for projects
 • Communication with departments regarding their needs and involvement in monitoring and research
 • Participation in the development of recommendations for improving the processes in the NCCRC based on the research conducted

Conditions:

 • full-time;
 • business trips within Ukraine are allowed.

Permanent place of work: Kyiv, probationary period – 3 months.

Please send your resume with the desired salary level and a motivation letter indicating the position to the following address: vacancy@redcross.org.ua.

Due to the many requests, we contact candidates who fully meet the vacancy requirements.

___________________________________

Національний комітет Товариства Червоного Хреста України шукає Координатора з моніторингу, оцінки та звітності

Вимоги:

 • вища освіта за фахом
 • вміння працювати з програмами обробки та аналізу даних (SPSS, Power BI, Excel тощо) та інструментами онлайн-опитувань (наприклад, KoboToolbox, SurveyMonkey), візуалізації даних (Power BI)
 • Відмінні дослідницькі, аналітичні, організаційні та комунікаційні навички
  знання англійської мови на рівні не нижче Upper-Intermediate
 • відповідний досвід роботи буде перевагою
 • досвід роботи в місцевих або міжнародних гуманітарних організаціях буде перевагою

Обов’язки:

 • Планування та проведення щомісячних опитувань згідно з графіком: від розробки інструментарію до формування звіту за результатами
 • Перевірка та аналіз даних, опис результатів аналізу даних (якісних та кількісних, первинних та вторинних), інтерпретація, розробка висновків та рекомендацій
 • Побудова графіків, візуалізація, підготовка інформаційних та аналітичних матеріалів для проектів
 • Комунікація з підрозділами щодо їхніх потреб та залучення до моніторингу та досліджень
 • Участь у розробці рекомендацій щодо вдосконалення процесів в НКРЗІ на основі проведених досліджень

Умови:

 • повна зайнятість;
 • можливі відрядження в межах України.

Постійне місце роботи: Київ, випробувальний термін – 3 місяці.

Просимо надсилати резюме із зазначенням бажаного рівня заробітної плати та мотиваційний лист із зазначенням посади на електронну адресу: vacancy@redcross.org.ua.

У зв’язку з великою кількістю запитів, ми зв’язуємося з кандидатами, які повністю відповідають вимогам вакансії.

Share this post