Керівник/-ця відділу інформаційного менеджменту

Керівник/-ця відділу інформаційного менеджменту

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) оголошує конкурс на посаду Information Management Coordinator/ Керівник відділу інформаційного менеджменту Національного Комітету ТЧХУ.

Ukrainian Red Cross Society is an all-Ukrainian, voluntary, humanitarian organisation that helps the state by providing humanitarian aid during war, armed conflicts, and in peacetime, participating in international aid in the event of disasters and emergencies, assisting the least socially protected sections population.

Information Management is the ability of organisations to produce, capture, manage, preserve, store and deliver the right information to the right people at the right time, regardless of the source or format. It encompasses all stages of the life cycle of documents, including their destruction.

Requirements:

 • Master’s degree or equivalent in computer science, IT, data analysis, or a related field.
 • Minimum of 3 years of experience in information management or data analysis with an International Humanitarian Organisation.
 • Experience/knowledge in mobile data collection (xls-form, Kobo Toolbox, MS Form, etc.)
 • Knowledge of data management and organisational data flows.
 • Experience in data analysis, visualisation and GIS tools, such as Power Bi, Tableau and QGIS.
 • Experience with data management techniques, data collection and analysis.
 • Experience in training and supporting staff.
 • Analytical and communication skills and ability to assimilate and process information for wide-ranging audiences.
 • Documentation preparation/presentation and computer-based production skills.
 • Proficiency in reading, writing, and speaking English and Ukrainian.

Duties and responsibilities:

IM (Information Management*) Development

 • Work with the URCS Deputy Director General for Programmes and Deputy Director General for Organizational Development to develop strategic and operational plans for IM.
 • Is responsible for and coordinates IM at URCS at all stages of the information cycle.
 • Act as the focal point for all IM activities (e.g. capacity building, IM mapping, IM assessments)
 • Incorporate best practices in IM for organisational development (at the levels of departments and branches).
 • Work with the URCS’s departments to map their processes and provide visual and data management products.
 • Develop information management protocols and policies to guarantee business continuity, preserve institutional memory and abide by information security best practices.
 • Ensure ownership of the data through the appropriate SOPs.

IM staff management and staff development

Represent the URCS in IM global and national forums.

IM day-to-day

 • Identify key decision-making information needs across URCS projects and departments.
 • Create and maintain analysis plans to inform these decisions.
 • Provide support on IM to the relevant head of departments and project coordinators.
 • Put in place appropriate data systems to capture data to inform programmes planning and functioning.
 • Ensure appropriate data collection to support the monitoring, reporting and accountability of programmes (including output trackers and indicators in One Country Plan).
 • Develop, maintain data policies and protocols (including retention, disposal and security) are in place, applied and monitored.
 • Ensure information management processes, tools and capacity are up-to-date, reviewed regularly and fit for purpose.
 • Capacity building in IM for URCS staff including branches across the country.
 • Ensure coordination of information and data flows between different departments within URCS, between Movement partners as well as relevant external agencies.

Вимоги:

 • Ступінь магістра у галузі інформатики, ІТ, аналізу даних або в суміжній галузі.
 • Мінімум 3 роки досвіду управління інформацією або аналізу даних у міжнародній гуманітарній організації.
 • Досвід у зборі мобільних даних (xls-форма, Kobo Toolbox, MS Form тощо)
 • Розуміння напряску управління даними та організаційних потоків даних.
 • Досвід аналізу даних, візуалізації та інструментів ГІС, таких як Power Bi, Tableau та QGIS.
 • Досвід роботи з методами управління даними, збору та аналізу даних.
 • Досвід навчання та підтримки персоналу.
 • Аналітичні та комунікативні навички та здатність засвоювати та обробляти інформацію для широкої аудиторії.
 • Підготовка/презентація документації та навички виробництва на комп’ютері.
 • Володіння англійською та українською мовами на високому рівні.

Обов’язки та відповідальність:

Розробка IM (Information Management*)

 • Співпрацює із заступником гендиректора URCS з програм та заступником гендиректора з організаційного розвитку для розробки стратегічних та оперативних планів для IM.
 • Відповідає та координує IM в URCS на всіх етапах інформаційного циклу.
 • Діє як координаційний центр щодо всіх заходів IM (наприклад, розбудова потенціалу, картографування IM, оцінювання IM)
 • Застосовує найкращі практики IM для організаційного розвитку (на рівнях).
 • Працює з відділами URCS, щоб відобразити їхні процеси та надати візуальні продукти та продукти для керування даними.
 • Розробляє протоколи та політику управління інформацією, щоб гарантувати безперервність бізнесу, зберегти інституційну пам’ять і дотримуватися найкращих практик інформаційної безпеки.
 • Забезпечує право власності на дані через відповідні СОП.
 • Управляє персоналом IM та розвиток персоналу.
 • Представляє URCS на глобальних і національних форумах IM.

Задачі IM день у день

 • Визначати ключові потреби в інформації для прийняття рішень у проектах і відділах URCS.
 • Створювати та підтримувати плани аналізу для інформування про ці рішення.
 • Надавати підтримку щодо IM відповідним керівникам відділів та координаторам проекту.
 • Впровадити відповідні системи даних для збору даних для планування та функціонування програм.
 • Забезпечити належний збір даних для підтримки моніторингу, звітності та підзвітності програм (включаючи засоби відстеження результатів та індикатори по всій країні).
 • Розробляти, підтримувати політику та протоколи даних (включаючи збереження, утилізацію та безпеку), які діють, застосовуються та контролюються.
 • Переконуватися, що процеси управління інформацією, інструменти та потенціал оновлюються, регулярно переглядаються та відповідають меті.
 • Розвивати потенціал персоналу URCS у сфері IM, включаючи філії по всій країні.
 • Забезпечувати координацію потоків інформації та даних між різними департаментами URCS, між партнерами Руху, а також відповідними зовнішніми агентствами.

Місце роботи: м. Київ, вул. Є. Чикаленка, 30.

Товариство пропонує:

 • Цікаву, різноманітну та багатозадачну роботу;
 • Працевлаштування згідно КЗпП;
 • Своєчасну виплату заробітної плати;
 • Дружній і згуртований колектив однодумців;
 • Участь у тренінгах та семінарах в Україні та за її межами.

Просимо направляти резюме з зазначенням рівня бажаної заробітної плати та супровідний лист з позначенням посади за наступною адресою: vacancy@redcross.org.ua.

Зважаючи на велику кількість запитів, ми зв’язуємося з кандидатами, які повністю відповідають вимогам вакансії.

Share this post