СASH AND VOUCHERS (CVA) ASSISTANT

СASH AND VOUCHERS (CVA) ASSISTANT

Ukrainian Red Cross Society (URCS) opens a vacancy for the position of the Cash & Vouchers Assistant.

PURPOSE

The purpose of this position is to support the URCS CVA team, contributing to the quality, accountability, and timeliness of URCS cash and voucher responses at various degrees of scale, with a focus on cash at national level. Contributing as part of the team to implementing the URCS CVA Strategy and the CVA component of the 2023-2025 Unified Response Plan.

The role reports to the Head of Cash and Vouchers Unit, under the Recovery Department.

KEY TASKS AND RESPONSIBILITIES

The CVA Program Assistant/Administrator is responsible for:

 1. Provide support to the different business processes and tasks involved in the implementation of the CVA Strategy and 2022-2025 URCS Unified Response Plan.
 2. Ensure project reporting on CVA activities, including – but not limited to – budget and project indicators, are documented and provided to relevant donors, in accordance with the agreed project reporting requirements.
 3. Engage in CVA cooperation and coordination as required; participating actively to support URCS internal and external CVA coordination. Ensuring key information in those meetings is captured and shared with all relevant URCS staff and departments.
 4. Support the organization, planning, and administration of capacity building activities of staff and volunteers at the branch level in direct support of the URCS CVA team and Red Cross Red Crescent Movement partners CVA delegates.
 5. Document and share lessons learned / good practices from the CVA Implementation and ensure that this is disseminated among the relevant stakeholders.
 6. Responsible for supporting the different monitoring, evaluation, and reporting on the ongoing implementation of the URCS CVA strategy and Unified Response Plan and branch – and country-level reporting.
 7. Any other tasks are requested by the Head of the CVA Unit.

MUST KNOW

 • Knowledge on cash and vouchers, administration, and organization
 • Understanding of the humanitarian context and social needs in Ukraine
 • Ukrainian and excellent level of written and spoken English, with the ability to translate
 • Excellent level of computer skills MS Office, Word and Excel. Experience with ODK, Kobo Toolbox or similar would be an asset
 • Knowledge of the Red Cross and Red Crescent Movement is an asset

SKILLS AND EXPERIENCE

 • University degree, preferably in the field of finance, administration, international economic relations
 • At least two years of professional experience, preferably in CVA sphere, in an NGO, International Organization or social field
 • Knowledge and experience with CVA will be an asset
 • Work experience in international organization or context is an asset
 • Excellent time management and organisational skills, project management skills will be asset
 • Integrity and honesty in dealing with confidential information
 • Ability to work independently and execute tasks in a reliable and competent manner
 • Strong ability to communicate with people and colleagues at different levels
 • Flexibility and capacity to adapt to challenging environment
 • Results focused and able to work effectively while under pressure
 • Able to work effectively and remain calm and professional while working under pressure

LOCATION
Kyiv, with potential travel to different part of Ukraine.

Please note that the location of the role may change based on the operational needs and security context. Flexibility is required on the part of the selected candidate. Significant travel can be expected.

HOW TO APPLY

If you are interested in this position, please send your application vacancy@redcross.org.ua.

All the applications will be reviewed on a rolling basis and HR may contact eligible candidates prior to the deadline for submission as such early application is encouraged. Only short-listed candidates will be contacted.
_________________________________________

Фахівець / фахівчиня (Асистент /-ка) з надання грошової та ваучерної допомоги

Національний комітет Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) оголошує конкурс на посаду
Фахівця / фахівчині (Асистента /-ки) з надання грошової та ваучерної допомоги

ЦІЛЬ

Метою цієї посади є підтримка команди відділу, сприяння якості, підзвітності та своєчасності відповідей ТЧХУ щодо готівки та ваучерів різного масштабу, з акцентом на готівку на національному рівні. Внесок як частина команди у впровадження Стратегії ваучерної та грошової допомоги ТЧХУ та компоненту у Єдиний план реагування на 2023-2025 рр.

Ця роль підпорядковується начальнику відділу готівки та ваучерів Департаменту стягнення.

КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Асистент/адміністратор програми ваучерної та грошової допомоги відповідає за:

 • Забезпечення підтримки різних бізнес-процесів і завдань, пов’язаних із впровадженням Стратегії ваучерної та грошової допомоги та Уніфікованого плану реагування ТЧХУ на 2022-2025 рр.
 • Перевірка, що звітність за проектом щодо діяльності відділу, включаючи (але не обмежуючись цим) показники бюджету та проекту, документується та надається відповідним донорам відповідно до узгоджених вимог до звітності за проектом.
 • За потреби участь у співпраці та координації ваучерної та грошової допомоги; активна участь у підтримці внутрішньої та зовнішньої координації відділу ТЧХУ. Контроль, щоб ключова інформація на цих зустрічах збиралася і надавалася усім відповідним співробітникам і відділам ТЧХУ.
 • Підтримка організації, планування та адміністрування діяльності з розбудови спроможності персоналу та волонтерів на рівні філії за безпосередньої підтримки команди відділу та делегатів партнерів Руху Червоного Хреста Червоного Півмісяця.
 • Фіксація та поширення отриманих уроків / передової практики від впровадження ваучерної та грошової допомоги ТЧХУ та забезпечення їх поширення серед відповідних зацікавлених сторін.
 • Відповідальність за підтримку різного моніторингу, оцінки та звітності щодо поточної реалізації стратегії надання ваучерної та грошової допомоги ТЧХУ та Єдиного плану реагування та звітності на рівні філії та країни.
 • Будь-які інші завдання за запитом начальника відділу.

НЕОБХІДНІ ЗНАННЯ

 • Знання готівки та ваучерів, адміністрування та організації
 • Розуміння гуманітарного контексту та соціальних потреб в Україні
 • Українська та відмінний рівень письмової та розмовної англійської, з можливістю перекладу
 • Відмінне володіння комп’ютером MS Office, Word та Excel. Досвід роботи з ODK, Kobo Toolbox або подібним буде перевагою.
 • Знання руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця є перевагою.

НАВИЧКИ ТА ДОСВІД

 • Вища освіта, бажано у сфері фінансів, адміністрування, міжнародних економічних відносин
 • Принаймні два роки професійного досвіду, бажано у сфері CVA, в неурядовій організації, міжнародній організації чи соціальній сфері
 • Знання та досвід роботи з CVA будуть перевагою
 • Досвід роботи в міжнародній організації або контексті є перевагою
 • Відмінне планування часу та організаційні навички, навички управління проектами будуть перевагою
 • Порядність і чесність у роботі з конфіденційною інформацією
 • Здатність працювати самостійно та виконувати завдання надійно та компетентно
 • Сильна здатність спілкуватися з людьми та колегами на різних рівнях
 • Гнучкість і здатність адаптуватися до складних умов
 • Цілеспрямованість на результатах і здатність ефективно працювати під тиском
 • Здатний працювати ефективно та зберігати спокій і професійність під час роботи під тиском.

ЛОКАЦІЯ
Київ, з можливістю відряджень в різні місті України.

Зверніть увагу, що розташування ролі може змінюватися залежно від оперативних потреб і контексту безпеки. З боку обраного кандидата потрібна гнучкість. Можна очікувати значні подорожі.

Оскільки вакансія термінова, не зволікайте і надсилайте резюме та супровідний лист англійською мовою на вказану поштову скриньку: vacancy@redcross.org.ua.

Зважаючи на велику кількість запитів, ми зв’яжемося лише з тими кандидатами, чий досвід відповідає вимогам вакансії.

Share this post