Information Management Officer

Information Management Officer

Ukrainian Red Cross Society (URCS) opens a vacancy for the position of the Livelihoods Information Management Officer 

Ukrainian Red Cross Society is an all-Ukrainian, voluntary, humanitarian organisation that helps the state by providing humanitarian aid during the war, and armed conflicts and in peacetime, participating in providing international aid in the event of disasters and emergencies, assisting the least socially protected sections population.

Livelihood Information Management Officer will support all data collection, management, analysis and reporting associated with the Livelihood. The Livelihood IM Officer will work closely with the implementation team to ensure all data systems run effectively and efficiently.

General Tasks

 • Participate in design and implementation of Livelihood assessments.
 • Ensure that the projects implemented are realized in a timely manner and as per the objectives and activities in the project work plan.
 • Provide direct technical support and advice for IM needs in sectors: digitalize tools and analytical framework, improve primary data collection, data management systems, processing workflows, analysis and visualisations.
 • Monitor and maintain quality Livelihood programs.
 • Develop information products such as infographics, real time dashboards and maps to share information with relevant stakeholders.
 • Process, document and archive all administrative processes.

Required skills and working experience

 • Master’s degree or equivalent in computer science, IT, data analysis, or related field.
 • Minimum 2-3 years of experience in information management or data analysis.
 • Experience/knowledge in mobile data collection (xls-form, Kobo Toolbox, MS Form, etc.)
 • Experience in data analysis, visualisation and GIS tools, such as Power Bi, Tableau and QGIS .
 • Experience with qualitative and quantitative data collection and analysis; data management techniques.
 • Understanding of key privacy and information management ethical concerns and ability to manage information management activities within ethical guidelines.
 • Fluency in English, both written and verbal.

Personal qualities

 • Strong analytical skills and ability to handle complex issues and data.
 • Good time management skills and works well in a team.
 • Іntegrity and honesty in dealing with confidential information.
 • Able to work independently and execute tasks in a reliable and competent manner.
 • Strong ability to communicate with people and colleagues at different levels.

Location: Kyiv.

If you are interested in this position, please send your application to vacancy@redcross.org.ua.

Due to the high number of requests, we will contact only those candidates who fully meet the requirements of the position.
_______________________________

Товариство Червоного Хреста України оголошує конкурс на посаду Фахівця/Фахівчині з управління інформацією

Товариство Червоного Хреста України є всеукраїнською волонтерською гуманітарною організацією, яка допомагає державі шляхом надання гуманітарної допомоги під час війни, збройних конфліктів і в мирний час, бере участь у наданні міжнародної допомоги під час катастроф і надзвичайних ситуацій, надає допомогу найменш соціально захищеним верствам населення.

Фахівець/фахівчиня з управління інформацією підтримуватиме збір, менеджмент, аналіз та звітування щодо всіх даних, пов’язаних із засобами для існування (таких як вода, їжа, медикаменти, притулок, одяг).

Фахівець/фахівчиня тісно співпрацюватиме з командою впровадження, щоб забезпечити ефективну роботу всіх систем даних.

Фахівець/фахівчиня з управління інформацією підтримуватиме збір, менеджмент, аналіз та звітування щодо всіх даних, пов’язаних із засобами для існування. Тісно співпрацюватиме з командою впровадження, щоб забезпечити ефективну роботу всіх систем даних.

Основні обов’язки:

 • Брати участь у розробці та впровадженні оцінок засобів для існування.
 • Контролювати реалізаціїї проєктів відповідно до плану і таймінгу.
 • Надавати пряму технічну підтримку та консультації для потреб департаменту: оцифровувати інструменти та аналітичну структуру, покращувати збір первинних даних, системи керування даними, робочі процеси обробки, аналіз та візуалізацію.
 • Контролювати та підтримувати проєкти пов’язані з засобами для існування.
 • Розробляти інформаційні продукти, такі як інфографіка, дашборди в реальному часі та карти для обміну інформацією з відповідними стейкхолдерами.
 • Обробляти, документувати та архівувати всі адміністративні процеси.

Вимоги до кандидата

 • Ступінь магістра або релевантна освіта в галузях інформатики, ІТ, аналізу даних або в суміжній галузі.
 • Мінімум 2-3 роки досвіду в управлінні інформацією або аналізі даних.
 • Досвід/знання у зборі мобільних даних (xls-форма, Kobo Toolbox, MS Form тощо)
 • Досвід аналізу даних, візуалізації та інструментів ГІС, таких як Power Bi, Tableau та QGIS.
 • Досвід збору та аналізу якісних та кількісних даних; методи управління даними.
 • Розуміння ключових етичних проблем конфіденційності і управління інформацією та здатність керувати діяльністю з управління інформацією відповідно до етичних принципів.
 • Вільне володіння англійською мовою, як письмово, так і усно.

Особисті якості

 • Сильні аналітичні навички та здатність вирішувати складні проблеми.
 • Хороші навички тайм-менеджменту та роботи у команді.
 • Порядність і чесність у роботі з конфіденційною інформацією.
 • Здатний працювати самостійно та виконувати завдання надійно та компетентно.
 • Здатність комунікувати з людьми та колегами на різних рівнях.

Розташування: Київ.

Якщо вас зацікавила ця посада, будь ласка, надійшліть своє резюме та супровідний лист англійською мовою vacancy@redcross.org.ua.

У зв’язку з великою кількістю запитів ми зв’язуємося з кандидатами, які повністю відповідають вимогам вакансії.

Share this post