Head of Quality Control and Accountability Department / Керівник/-ця відділу контролю якості та звітності

Head of Quality Control and Accountability Department / Керівник/-ця відділу контролю якості та звітності

Ukrainian Red Cross Society (URCS) opens a vacancy for the position of Head of Quality Control and Accountability Department.

The Head of the QCA is managing three units: PMER (Planning Monitoring Evaluation and Reporting), IM (Information Management), CEA (Community Engagement and Accountability) and is directly reporting to Deputy Director for Operations and Programmes.

Job duties and responsibilities:

QCA Development

 • Work with the URCS Deputy Director General for Programmes and Deputy Director General for Organizational Development to develop strategic and operational plans for PMER/IM/CEA
 • Key responsibility, jointly with the Programmes Support Lead, for development for project/programmes development quality
 • Work with RCRC Movement on research, assessments, internal and external presentations on findings from the work of PMER/IM/CEA
 • Іncorporate best practises into the organizational fabric and ensure high standard of compliance across 200+ branches of the Ukrainian Red Cross – in reporting, accountability and learning
 • Work with the URCS’s Departments to map their processes and work with the Programmes support lead and Programmes finance to ensure high level project reporting
 • Develop data quality and security protocols and policies. Ensure ownership of the processes through the appropriate SOPs
  IM/PMER/CEA staff management and staff development
 • Represent the URCS in global and national forums

QCA day-to-day

 • Work with the multiple URCS departments and units to rethink and revise approaches and methodologies to better capture results and feedback
 • Create trackers to control execution of the reported units
 • Be responsible for quality projects and programmes, timely address changes and problems
 • Guide, help develop and monitor data flows within multiple projects
 • Provide support to relevant head of departments and project coordinators
 • Oversight of the data security protocols
 • Ensure information management processes are kept up to date
 • Capacity building in IM of the URCS branches across the country
 • Introduce new tools in PMER/IM/CEA and project management
 • Support informational exchange globally.

Duties applicable to all staff:

 • Abide by and work in accordance with the Red Cross and Red Crescent principles
 • Perform any other working related duties and responsibilities that may be assigned by the line manager.

Requirements:

Education:
Master’s Degree or higher in a relevant field

Additional certification in the following is preferred:

 • IM
 • M&E
 • GIS
 • CEA.

Experience:

 • Minimum of 4 years of relevant work experience with an International Humanitarian Organisation
 • Experience in training and supporting staff
 • Knowledge on data management and organizational data flows.

Knowledge and skills:

 • Strong quantitative and qualitative analysis skills (must have)
 • Proficiency in reading, writing and speaking English and Ukrainian (must have)
 • Basic knowledge of the Red Cross Red Crescent Movement – preferred
 • Analytical and communication skills and ability to assimilate and process information for wide-ranging audiences
 • Proficiency and self-supporting in computers (Windows, Microsoft Office, Email, Internet, social network, etc.)
 • Report writing
 • Documentation preparation/presentation and computer-based production skills.

Competencies:

 • Communication
 • Collaboration and Team Work
 • Judgment & Decision Making
 • Creativity & Innovation
 • Building trust.

You will report to Deputy Director General for Programmes and directly manage between 3-8. The size of the is 30+ people.

If you are interested in this position, please send your CV and Cover letter in English to vacancy@redcross.org.ua. All the applications will be reviewed on a rolling basis, and HR may contact eligible candidates prior to the deadline for submission as such early application is encouraged.

Due to a large number of requests, we contact candidates who fully meet the requirements of the vacancy.
__________________________________

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) відкриває вакансію керівника/керівниці відділу контролю якості та підзвітності.

Керівник/-ця відділу контролю якості керує трьома підрозділами: PMER (Планування, моніторинг, оцінка та звітність), IM (Інформаційний менеджмент), CEA (Взаємодія з громадою та підзвітність) і безпосередньо підпорядковується заступнику директора з операцій та програм.

Посадові обов’язки та відповідальність:

Розвиток системи контролю якості

 • Співпраця із Заступником Генерального директора з програм та Заступником Генерального директора з організаційного розвитку для розробки стратегічних та операційних планів для PMER/IM/CEA
 • Ключова відповідальність, спільно з керівником відділу підтримки програм, за якість розробки проектів/програм
 • Співпраця з Рухом Реанімаційних Пакетів Реформ щодо досліджень, оцінок, внутрішніх та зовнішніх презентацій результатів роботи PMER/IM/CEA
 • Впровадження найкращих практик в організаційну структуру та забезпечення високих стандартів відповідності у 200+ відділеннях Червоного Хреста України – у звітності, підзвітності та навчанні
 • Співпрацювати з департаментами Товариства Червоного Хреста України для складання карти їхніх процесів, а також працювати з керівником відділу підтримки програм та фінансовим відділом програм для забезпечення високого рівня звітності за проектами
 • Розробка протоколів і політик щодо якості та безпеки даних. Забезпечення відповідальності за процеси через відповідні СОП.
 • Управління персоналом IM/PMER/CEA та розвиток персоналу
 • Представляти ТЧХУ на глобальних та національних форумах.

Щоденна робота з контролю якості:

 • Співпрацювати з численними відділами та підрозділами ТЧХУ для переосмислення та перегляду підходів і методологій, щоб краще фіксувати результати та зворотній зв’язок
 • Створювати трекери для контролю за виконанням звітів підрозділів
 • Відповідати за якість проектів та програм, вчасно реагувати на зміни та проблеми
 • Скеровувати, допомагати розробляти та контролювати потоки даних в рамках декількох проектів
 • Надавати підтримку відповідним керівникам підрозділів та координаторам проектів
 • Нагляд за протоколами безпеки даних
 • Забезпечення підтримки процесів управління інформацією в актуальному стані
 • Розбудова потенціалу у сфері ІМ відділень ТЧХУ по всій країні
 • Впровадження нових інструментів в PMER/IM/CEA та управлінні проектами
 • Підтримувати обмін інформацією на глобальному рівні.

Обов’язки, що стосуються всіх співробітників:

 • Дотримуватися принципів Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та працювати відповідно до них
 • Виконувати будь-які інші робочі обов’язки, пов’язані з роботою, які можуть бути покладені на нього безпосереднім керівником.

Вимоги:

Освіта: Ступінь магістра або вище у відповідній галузі
Бажана додаткова сертифікація в наступних сферах: ІМ, МІО, ГІС, CEA.

Досвід роботи:

 • Мінімум 4 роки відповідного досвіду роботи в міжнародній гуманітарній організації
 • Досвід у навчанні та підтримці персоналу
 • Знання з управління даними та організаційними потоками даних.

Знання та навички:

 • Сильні навички кількісного та якісного аналізу (обов’язково)
 • Вміння читати, писати та розмовляти англійською та українською мовами (обов’язково)
 • Базові знання про рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця – бажано
 • Аналітичні та комунікаційні навички, здатність засвоювати та обробляти інформацію для широкої аудиторії
 • Володіння комп’ютером (Windows, Microsoft Office, електронна пошта, Інтернет, соціальні мережі тощо) та вміння працювати з ним на рівні, достатньому для самопідтримки
 • Написання звітів
 • Підготовка/презентація документації та навички комп’ютерного виробництва.

Компетенції:

 • Комунікація
 • Співпраця та робота в команді
 • Судження та прийняття рішень
 • Творчість та інновації
 • Побудова довіри.

Ви будете звітувати заступнику генерального директора з програм і безпосередньо керувати 3-8 людьми. Розмір команди – 30+ людей.

Якщо ви зацікавлені в цій посаді, будь ласка, надішліть своє резюме та супровідний лист англійською мовою на електронну адресу vacancy@redcross.org.ua. Всі заявки будуть розглянуті на постійній основі, і HR може зв’язатися з кандидатами, які відповідають вимогам, до закінчення терміну подачі заявок, оскільки таке раннє подання заявок заохочується.

У зв’язку з великою кількістю запитів, ми зв’язуємося з кандидатами, які повністю відповідають вимогам вакансії.

Share this post