Finance Development Advisor

Finance Development Advisor

Ukrainian Red Cross Society (URCS) opens a vacancy for the position of Finance Development Advisor.

In this role, you will have a unique opportunity to bring great help and benefits to the Ukrainian people.

Requirements

Education:

 • Certified Public accountant, Chartered Accountant or ACCA (CPA, ACCA, ICAN)

Experience:

 • Minimum of 5 years’ experience of coaching, facilitating, managing and/or supporting staff in financial management and or audit field.
 • 3-5 years’ experience in a Big Four audit firm is desired.
 • Familiarity with the COSO Framework on Internal Controls, IAS, IFRS and SIAs.
 • Proficient with Microsoft Visio and Excel
 • Familiar with ERP’s and their respective deployments.

Main duties:

Improved accountability, transparency & governance

 • Assist NS in financial statement preparation in accordance with IFRS as applicable.
 • Coordinate external audits of URCS in accordance with the International Auditing Standards (IAS).
 • Coordinate and assist in Internal Audits in accordance with the Standards of Internal Audits (SIAs).
 • Support in review and dissemination (trainings) of policies and procedures throughout NS including those on Fraud and
 • Corruption & the Finance & Accounting manual.
 • Improve efficiency and effectiveness of Finance function
 • Support in implementing an efficient Finance structure that meets URCS operational, reporting and compliance goals.
 • Conducting specialized trainings for finance staff on accounting, treasury, budgeting and grants & compliance based on the needs.

Improve efficiency and effectiveness of Internal Control processes

 • Compile, map, and analyze processes within the Finance Department on an ‘As Is’ basis.
 • Evaluate inherent and control risk on an as is basis while reviewing internal control coverages at a process level.
 • Design new processes, internal controls while focusing on efficiencies and operation, reporting and compliance objectives.
 • Evaluate the internal controls and provide recommendations on improving different components in the Finance Department.
 • Supports URCS in preparing or revising policies and procedures including Finance & Accounting manuals.

Increased efficiency, reliability and relevance of financial reporting

 • Focus on assisting URCS in terms of improving financial reporting (internal and external) insofar that efficiency, effectiveness and relevance increases.
 • Introduce capabilities in URCS accounting software to ensure automated, customizable, transparent and reliable financial reports are produced.

Ukrainian Red Cross Society offers:

 • Interesting, diverse, and multitasking work.
 • Opportunity to help the Ukrainian people.
 • Participation in training and seminars in Ukraine and abroad.
 • Employment according to the Labor Code.
 • Timely payment of wages.

If you are interested in this position, please send your application to vacancy@redcross.org.ua by February 20, 2023.

All the applications will be reviewed on a rolling basis, and HR may contact eligible candidates prior to the deadline for submission as such early application is encouraged.
_____________________________

Радник з розвитку фінансів

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) оголошує конкурс на посаду радника з фінансового розвитку. У цій ролі ви матимете унікальну можливість принести велику допомогу та користь українському народу.

Вимоги

Освіта:

 • Сертифікований бухгалтер, дипломований бухгалтер або АССА (CPA, ACCA, ICAN)

Досвід:

 • Мінімум 5 років досвіду навчання, фасилітації, управління та/або підтримки персоналу у сфері фінансового менеджменту та/або аудиту.
 • Бажаний досвід роботи в аудиторській фірмі Великої четвірки від 3-5 років.
 • Знайомство з Концепцією внутрішнього контролю COSO, IAS, IFRS та SIA.
 • Вправне володіння Microsoft Visio та Excel.
 • Знайомство з ERP та їх відповідними розгортаннями.

Основні обов’язки:

Покращена підзвітність, прозорість і управління

 • Допомагати у підготовці фінансової звітності відповідно до МСФЗ.
 • Координація зовнішніх аудитів ТЧХУ відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (IAS).
 • Координація та допомога у внутрішніх аудитах відповідно до Стандартів внутрішнього аудиту (SIA).
 • Підтримка в перегляді та розповсюдженні (навчання) політик і процедур, включаючи ті, що стосуються шахрайства та корупції та посібника з фінансів і бухгалтерського обліку.
 • Підвищення ефективності та результативності фінансової функції.
 • Підтримка у впровадженні ефективної фінансової структури, яка відповідає оперативним цілям ТЧХУ, звітності та відповідності.
 • Проведення спеціалізованих тренінгів для фінансового персоналу з питань бухгалтерського обліку, казначейства, бюджетування та грантів і відповідності відповідно до потреб.

Підвищення ефективності та результативності процесів внутрішнього контролю

 • Компілюйте, картографуйте та аналізуйте процеси у фінансовому відділі на основі принципу «як є».
 • Оцінка властивого ризику та ризику контролю за принципом “як є”, одночасно переглядаючи охоплення внутрішнього контролю на рівні процесу.
 • Розробляйте нові процеси, внутрішній контроль, зосереджуючись на ефективності та роботі, звітності та дотриманні цілей.
 • Оцінка внутрішнього контролю та надання рекомендацій щодо вдосконалення різних компонентів у Фінансовому відділі.
 • Підтримує ТЧХУ у підготовці або перегляді політик і процедур, включаючи посібники з фінансів і бухгалтерського обліку.

Підвищення ефективності, достовірності та актуальності фінансової звітності

 • Зосередьтеся на допомозі ТЧХУ з точки зору вдосконалення фінансової звітності (внутрішньої та зовнішньої) у міру підвищення ефективності, результативності та відповідності.
 • Запровадження можливостей у бухгалтерське програмне забезпечення ТЧХУ для забезпечення автоматизованого, настроюваного, прозорого та надійного створення фінансових звітів.

Товариство Червоного Хреста України пропонує:

 • Цікаву, різноманітну та багатозадачну роботу.
 • Можливість допомогти українському народу.
 • Участь у тренінгах та семінарах в Україні та за кордоном.
 • Працевлаштування згідно КЗпП.
 • Своєчасну виплату заробітної плати.

Якщо вас зацікавила ця посада, надішліть своє резюме на адресу vacancy@redcross.org.ua до 20 лютого 2023 року.

Усі заявки розглядатимуться на постійній основі, і відділ кадрів може зв’язатися з відповідними кандидатами до кінцевого терміну подання.

Share this post