Deputy General Director

Deputy General Director

National Committee of the Ukrainian Red Cross Society (URCS) announces the competition of Deputy General Director (Finance, Logistics, HR)

Purpose:

The main target is to provide professional Finance, HR/Admin, Procurement/Logistics and Legal support to operations in Ukraine and to implement all related tasks, ensure compliance with relevant donors guidelines and URCS Policies

Qualification Requirements:

 • University degree.
 • At least 5 years of professional experience (preferably in Finance)
 • Preferably with minimum 2 years within humanitarian or development organization.
 • Can work independently and execute tasks in a reliable and competent manner
 • Good communication and liaison skills with internal and external partners
 • Good command of English
 • Experience working in an international context is an asset
 • Experience from the RC movement is a strong asset

Tasks and responsibilities:

Finance (55%)

 • Manage budget planning and execution. Manage cost forecasting and budget revision processes in line with project implementation,
 • Create and update forms and procedures, management reports, implement the process of information collection, preparation and consolidation,
 • Responsible for quality and timely accounting,
 • Coordinate the preparation of reporting in accordance with IFRS,
 • Coordinate and control the payment of tax liabilities,
 • Oversee local audits in accounting, tax, labor, inventory and asset management,
 • Assist in audits by both external companies and project donors,
 • Develop procedures for internal controls, preparation for audits, create the necessary reporting forms to help conduct such audits,
 • Improve automation of financial and accounting processes and documents,
 • Develop manuals to improve financial, accounting, anti-corruption and anti-fraud activities.
 • Create an effective structure of the finance department, review and improve job descriptions, coordination of departments,
 • Train and develop the staff by conducting trainings, involving external and internal training,
 • Create annual, quarterly and other project implementation plans, implement procedures for timely monitoring of implementation, reporting forms and procedures for submitting reports to project donors.

Logistics (25%)

 • Ensure compliance with procurement procedures;
 • Manage the analysis of proposals and make recommendations on appropriate suppliers;
 • Support the Head of Logistics in all related tasks;
 • Ensure timely delivery of goods to project sites;
 • Always optimize means of transportation to make delivery cost effective;

HR/Administrator (10%)

 • Oversee the recruitment, selection, placement, training, and improvement of HR processes,
 • Facilitate the development and receipt of all job descriptions and departmental regulations from the respective department heads
 • Provide support in the implementation of office processes and protocols in accordance with the Standard Operating Procedures of the URCS, health and safety;
 • Improve the process of processing purchase orders for stationery and assets, contracts for suppliers, lease agreements, etc.

Legal (10%)

 • Ensure the provision of high quality legal services in URCS as well as in all Branches;
 • Facilitate the provision of quality legal services.

Location: Kyiv.

If you are interested in this position, please send your application to vacancy@redcross.org.ua. All the applications will be reviewed on a rolling basis and HR may contact eligible candidates prior to the deadline for submission as such early application is encouraged.

Only short-listed candidates will be contacted for an interview.

___________________________________________

Національний комітет Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) оголошує конкурс на посаду Заступника/-ці генерального директора (фінанси, логістика, кадри)

Основною метою є надання професійної фінансової, кадрово-адміністративної, закупівельно-логістичної та юридичної підтримки операцій в Україні та виконання всіх пов’язаних завдань, забезпечення дотримання відповідних інструкцій донорів та Політик ТЧХУ.

Кваліфікаційні вимоги:

 • Вища освіта.
 • Мінімум 5 років професійного досвіду (бажано у сфері фінансів)
 • Бажано мінімум 2 роки в гуманітарній організації або організації з розвитку.
 • Може працювати самостійно та виконувати завдання надійно та компетентно
 • Хороші навички спілкування як із внутрішніми, так і з зовнішніми партнерами
 • Добре знання англійської мови
 • Досвід роботи в міжнародному контексті є перевагою
 • Досвід роботи в русі Червоного хреста є сильною перевагою

Завдання та обов’язки:

Фінанси (55%)

 • Керувати плануванням та виконанням бюджету. Керувати процесами прогнозування витрат та перегляду бюджетів, відповідно до виконання проєктів,
 • Створювати та оновлювати форми та процедури, управлінські звіти, впроваджувати процес збору інформації, її підготовки та консолідації,
 • Відповідати за якісне та своєчасне ведення бухгалтерського обліку,
 • Координувати підготовку звітності відповідно до МСФЗ,
 • Координувати та контролювати сплату податкових зобов’язань,
 • Контролювати проходження місцевих перевірок щодо бухгалтерського обліку, податків, праці, управління запасами та активами,
 • Допомагати в проведенні аудитів як зовнішними компаніями, так і донорами проєктів,
 • Розробити процедури внутрішніх контролів, підготовки до аудитів, створити необхідні форми звітності, що допоможуть проводити такі аудити,
 • Вдосконалити автоматизацію фінансових та бухгалтерських процесів та документів,
 • Розробити посібники для вдосконалення ведення фінансового, бухгалтерського обліку, проти-корупційної та проти-шахрайської діяльності.
 • Створити ефективну структуру фінансового департаменту, вивчити та вдосконалити посадові інструкції, координацію підрозділів,
 • Навчати та розвивати персонал шляхом проведення тренінгів, залучення зовнішнього та внутрішнього навчання,
 • Створити річні, квартальні та інші плани виконання проєктів, впровадити процедури своєчасного контролю виконання, формі звітності та процедуру подання звітів до донорів проєктів.

Логістика (25%)

 • Гарантувати дотримання процедур закупівель;
 • Керувати аналізом пропозицій і давати рекомендації щодо відповідних постачальників;
 • Підтримувати керівника відділу логістики у всіх пов’язаних із цим завданнях;
 • Забезпечити своєчасну доставку товарів на об’єкти проекту;
 • Завжди оптимізувати засоби транспортування, щоб зробити доставку економічно ефективною;
  HR/адміністратор (10%)
 • Здійснювати нагляд за наймом, відбором, розміщенням на посаді, підготовкою персоналу, а також вдосконаленням HR процесів,
 • Сприяти розробці та отриманню всіх посадових інструкцій та положень про підрозділи від керівників відповідних підрозділів
 • Надавати підтримку у впровадженні офісних процесів і протоколів відповідно до Стандартних операційних процедур ТЧХУ, здоров’я та безпеки;
 • Удосконалити процес оформлення замовлень на закупівлю канцтоварів та активів, договорів для постачальників, договорів оренди тощо.

Юридичний (10%)

 • Забезпечити надання високоякісних юридичних послуг в ТЧХУ, а також у всіх Філіях;
 • Сприяти наданню якісних юридичних послуг.

Розташування: Київ.

Якщо вас зацікавила дана вакансія, надішліть своє резюме на скриню vacancy@redcross.org.ua. Усі заявки розглядатимуться на постійній основі, і відділ кадрів може зв’язатися з відповідними кандидатами до кінцевого терміну подання.

Для співбесіди зв’яжуться лише з кандидатами, які повністю відповідають посаді.

Share this post